Lokal AktionsGrupp (LAG)

LAG är styrelse för föreningen och svarar för föreningens organisation samt för förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det är LAGs uppgift att se till att föreningens verksamhet följer den fastställda strategin. LAG kan inom sig utse arbetsutskott och/eller beredningsgrupper för att bereda frågor. Det är dock endast LAG som har beslutskompetens gällande prioritering av projektansökningar och stödbelopp utifrån de villkor och urvalskriterier som stadgas i utvecklingsstrategin.


Kontakta gärna någon av oss för att få mer information.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se