Stadgar


Föreningens stadgar antogs vid föreningsbildande stämma den 24 augusti 2015.


Läs stadgarna i sin helhet här.


StyrdokumentDetta är vår arbetsmiljöhandbok. Handboken beskriver Leader Gutes grundläggande aktiviteter för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Syftet med handboken är att de aktiviteter som påverkar arbetsmiljön genomförs på ett effektivt och planerat sätt.


  • Ansvars- och arbetsfördelning samt arbetsordning för Leader Gute

Denna arbetsordning har till syfte att skapa förutsättningar för LAG att på bästa sätt kunna driva och utveckla Leader Gutes verksamhet, genom att ge stöd för arbetet i styrelsen. Dokumentets mål är att beskriva arbetsrutiner samt specificera ansvar och uppgifter inom Leader Gute så att det ger en heltäckande bild av vad som ingår i LAG och leaderkontorets (även benämnt kansliet) arbete samt hur organisationen är utformad.


Bland annat beskrivs beslutsordning, jävsregler, ersättningar och arvoden, offentlighet och sekretess samt klagomål.Instruktionen reglerar de interna befogenheterna att besluta, träffa avtal samt godkänna utbetalningar avseende föreningen.Dokumentet regelerar hur, under vilka förutsättningar samt vilken nivå arvode och andra ersättningar betalas ut till förtroendevalda i Leader Gute.
"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se