2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället

 

Lokalt kan invånarna tillsammans bevara och/eller utveckla sitt landskap utifrån de miljövärden som finns runt omkring. Det kan handla om vattnet i landskapet och det omgivande havet med sina vikar runt Gotlands kust. Det kan också handla om natur- och kulturmiljövärden. Miljöarbetet gynnar ekosystemtjänster och ger många mervärden för lokalbefolkningen, besökare och för näringslivet.

 

Samarbete och kunskapsutbyte med andra områden i Sverige och i andra länder är viktiga faktorer för innovativa former och metoder.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att ta tillvara möjligheterna som finns kopplade till en hållbar miljöutveckling.

 

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.4.1 Gemensamma miljösatsningar.

2.4.3 Nya samarbeten nationellt och internationellt.

 

2.4.4 Nya samarbeten med forskning.

Antal miljösatsningar

Deltagare vid inspirationsträffar

Antal genomförda insatser

Antal utvecklade ekosystemtjänster

Antal nya samarbeten

Antal nya metoder

Antal nya nat. samarbeten

Antal nya internationella samarbeten

10

50

5

10

15

5

5

 

2

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

2.4.1 Gemensamma miljösatsningar kopplade till vattendrag och hav.

 

2.4.2 Gemensamma miljösatsningar kopplade till fiskets kulturmiljöer.

 

2.4.3 Nya samarbeten nationellt och internationellt.

 

2.4.4 Nya samarbeten med forskning.

Antal miljösatsningar

Antal genomförda insatser

Antal nya samarbeten

Antal nya metoder

Antal nya nationella samarbeten

Antal nya internationella samarbeten

15

15

8

3

4

 

1

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin