2.5 Öka invånarnas kunskap & möjlighet att delta i den demokratiska processen

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.5 Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen

 

Erfarenheterna och åsikterna från lokalnivån behöver tas tillvara bättre i samhället. Dialogen behöver stärkas mellan enskilda invånare, lokala utvecklingsaktörer och beslutsfattare. Kopplingen mellan landsbygden och staden behöver bli tydligare. Former för dialog och demokrati behöver utvecklas.

 

De ökade möjligheterna med IT-baserad dialog är en möjlighet bland flera. Det finns behov av att skapa ökat intresse hos invånarna i frågor som rör samhället vi lever i och ökad kunskap kring IT-användning.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna, i projektform, utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta för många fler att bli delaktiga i beslut. Det handlar även om att inkludera de grupper som idag inte känner sig som en del av samhället, t.ex. personer med funktionshinder, ungdomar och utlandsfödda.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.5.1 Ökad kunskap kring IT-användning.

2.5.2 Nya dialogformer/ dialogforum.

 

2.5.3 Ökad kunskap i samhällsplaneringsfrågor.

Antal deltagare

Antal deltagare m funktionshinder

Antal ungdomar

Antal utlandsfödda

Antal nya forum

150

25

25

15

5

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin