2.6 Kunskap om lokal ekonomi & metoder för lokal utveckling

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling

 

En fråga som är av stor vikt är nya möjliga finansieringsformer för föreningar, organisationer och företagare som vill utveckla verksamhet. Här är det viktigt att stödja nya tjänster som ger ökad tillgång på lokalt kapital. Mer kunskapsunderlag kring bygdens ekonomi och sociala kapital behöver tas fram och synliggöras, för fortsatt utveckling lokalt på mindre orter eller i geografiskt avgränsade områden. Praktisk tillämpning som kan tjäna som goda exempel kan också utvecklas.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att lägga en bra grund för fortsatt lokal utveckling.

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin

 

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.6.1 Utveckla nya former av kapitalförsörjning.

 

2.6.2 Ökad kunskap och tillämpning om lokal utveckling.

Antal nya lösningar

Antal föreningar, organisationer och företag som hittat kapital

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal inventeringar

Antal deltagare

5

 

10

2

5

50