Slutrapportera projekt

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

 

 

Slutrapportera

 

Ansökan om slututbetalning gör när projektet är genomfört och de sista utgifterna är betalda, men innan slutdatum. Slutdatum

framgår av beslutet. Om det är för kort om tid att hinna slutföra projektet, kontakta kansliet i god tid för vägledning. Det bör

i så fall gå att ansöka om ändring av slutdatum.

 

Observera att sista 20 % av projektstödet inte utbetalas förrän slutrapporten är godkänd av LAG.

 

Slutrapportera projektet

Det viktigaste arbetet i slutrapporteringen är att stanna upp och reflektera över de erfarenheter och resultat projektet har lett

fram till. Avvikelser från projektplan och mål som inte blivit uppflyllda ska också rapporteras.

 

Ett bra tips är att börja med att läsa igenom er ansökan/projektplan. I projektplanens avsnitt om utvärdering finns information

om hur sammanställningen av projektet ska gå till. Mycket av texten i projektplanen kan föras över till slutrapporten.

Utöver detta lägger ni till era reflektioner, slutsatser och en sammanställning av konkreta resultat.

 

Tänk på att slutrapporten ska kunna läsas utan att man först har tagit del av projektets projektplan. Det ska vara enkelt att

förstå vad projektet har handlat om, på vilket sätt det har genomförts och hur det har gått.

 

Som bilaga till slutrapporten i e-tjänsten ska ni också skicka in en bilaga till Leader Gutes kansli, se nedan.

 

Slututbetalning

Ansökan om slututbetalning görs efter att projektet är genomfört, beakta slutdatum för sista dag då ni får lämna in ansökan.

 

Gå till ansökan om utbetalning via e-tjänsten/Mina sidor Jordbruksverket

 

Samlad information om ansökan om utbetalning finns på Jordbruksverkets hemsida.

 

Som bilaga till ansökan om slututbetalning/slutrapport ska följande blankett fyllas i och laddas upp: Godkännande - publicering

av personuppgifter

 

Redovisa ideella resurser

Redovisningen av de ideella resurserna görs på följande sätt.

 

  • I ansökan om slututbetalning efterfrågas en beskrivning av det ideella arbetet/de ideella resurserna. Här ska också värdet

summeras.

  • Till Leader Gutes kansli skickar ni in ert underlag för de ideella resurserna i form av t.ex. projektdagbok per aktivitet och

person.

 

Bilaga till slutrapport, lokala mål och indiaktorer

Utöver slutrapporteringen ni gör i e-tjänsten i samband med ansökan om slututbetalning ska ni till Leader Gute redovisa på

vilket sätt projeketet har bidragit till att uppnå vår lokala utvecklingsstrategi.

 

  • Mallen för slutrapporteringen av lokala mål och indikatorer finns att ladda ned här (klicka). Som underlag är det bra att

använda bilagan Lokala mål och indikatorer som skickades in tillsammans med ansökan om stöd.

  • I mallen hänvisas till bilaga 4 i utvecklingsstrategin som handlar om hur indikatorerna ska redovisas. Av bilagan framgår

även definitionen av respektive indikator.