3. Börja skriv ner er idé, ta vid behov kontakt med vårt kansli.

Figur. Projektlogik

Börja med att på ett A4-ark formulera vad ni tycker passar in under följande rubriker:


Syfte

Syftet handlar om vad ni på sikt vill åstadkomma genom projektet och kan t. ex. vara att ni vill öka inflyttningen, stärka det lokala näringslivet eller öka användningen av förnyelsebar energi. Syftet är alltså inte det som ni kommer att uppnå i projektet, utan det ni strävar mot långsiktigt.


Beskrivningen av projektets syftet ska visa på nyttan och avsikten med projektet och svara på frågan "Varför?"


Mål/Indikatorer

Under rubriken mål ska ni beskriva vad ni vill uppnå med projektet. Projektets mål ska hjälpa till att uppfylla visionen. Målet kan vara konkret, t ex ”två arbetstillfällen”, ”ett utbildningstillfälle” eller kvalitativa som ”ökad sammanhållning”.


Ett bra sätt att ta fram effektiva mål är att använda SMART-modellen. Enligt den modellen ska ett mål vara:

 • Specifikt. Det ska vara tydligt vad som ska uppnås.
 • Mätbart. Hur ska målet mätas? Är det en kostnad, tid, kvalitet, upplevd nöjdhet etc.?
 • Accepterat. Att de som ska uppfylla målen är delaktiga i framtagandet ökar motivationen och möjligheten att uppnå målet.
 • Realistiskt. Det ska vara möjligt att uppnå målet.
 • Tidsbundet. Det ska finnas en tydlig sluttid för när målet ska vara uppfyllt.


Tänk på att jämföra mot vilka mål och indikatorer som Leader Gute vill uppnå. Läs på under punkterna 7.2 och 7.5 i utvecklingsstrategin.


Beskrivningen av projektets mål ska svara på frågan "Vad ska projektet ha levererat vid projektets slut?"


Aktiviteter

Ni ska beskriva aktiviteterna i projektet så konkret som möjligt. Aktiviteterna ska tydligt kopplas till projektets mål och kostnader.


Beskrivningen av aktiviteterna ska svara på frågan "Hur ska projektets mål uppnås"?


Kostnader

Det är endast kostnader som finns med i budgeten som kan bli beviljade vid ansökan om utbetalning. Tänk därför noga igenom vilka kostnader ni anger i ansökan!


Gör en uppskattning av vad de olika aktiviteterna kan komma att kosta. Visar det sig längre fram att den inte stämmer är det möjligt att ändra senare. Rör det sig om 10 000kr,

100 000 kr eller 1 000 000 kr? Titta gärna redan nu på den budgetmall som ni ska använda er av när ni sedan gör själva ansökan i Steg 2. 


Ett bra stöd i planeringen av projektets aktiviteter är att använda den mall på aktivitetsplan Jordbruksverket tagit fram. Börja gärna med aktivitetsplanen och kostnadssätt sedan den med hjälp av budgetmallen. Därefter ser ni vilken finansiering projektet behöver i form av projektstöd, ev. annat beviljat stöd och egen medfinansiering.


Likviditet

Om projektet blir prioriterat av LAG går ärendet vidare till Jordbruksverket för fortsatt handläggning och slutligt beslut. I handläggningen ingår bland annat kontroll av sökandens likviditet. För en förening innebär detta t.ex. att det till ansökan behöver bifogas en kopia på senaste balansräkning. Observera att högst 80 % av det beviljade stödet kan betalas ut innan slututbetalningen. Resternade 20 % betalas ut när projektet är slutredovisat.


Förskott

Det finns möjlighet för t.ex. ideella och ekonomiska föreningar att ansöka om förskott. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida eller kontakta kansliet för mer information.


Kontakta kansliet

Om det efter kontakt med kansliet och efter att ni fått bekräftelsebrevet med instruktioner forfarande finns frågetecken kring ansökan, kontakta kansliet innan ni går vidare till Steg 2. Skicka i så fall gärna med era tankar enligt ovan per e-post så lotsar vi er vidare till Steg 2.

Målstyrning

Projekt inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kännetecknas under programperioden 2014-2020 av målstyrning. Alla enskilda projekt är en del av ett högre syfte och mål: uppfyllelsen av Europa 2020-strategin. Alla projektansökningar bedöms utifrån hur väl de bidrar till att nå slutmålet, via struktur- och investeringsfonderna, de nationella målen och Leader Gutes utvecklingsstrategi.


Tydliga och mätbara mål är ett av de viktigaste verktygen för att leaderkansliet och LAG ska kunna bedöma projektansökningarna. Detta innebär att det är projektets syfte och mål som Leader Gute har möjlighet att stödja snarare än specifika utgifter och aktiviteter. Som sökande behöver man därför avgränsa sitt projekt och på ett tydligt och mätbart sätt visa på vilket sätt varje enskild utgift i projektansökan behövs för att genomföra aktiviteter och investeringar och varför aktiviteterna och investeringarna behövs för att nå projektets syfte och mål.

4. Börja skriva på en projektplan och besvara frågorna från Jordbruksverket i detta worddokument.


Frågorna i ovanstående dokument kommer att efterfrågas i Jordbruksverkets ansökningsprocess Steg 2. Vi rekommenderar att ni arbetar med dessa frågor i lugn och ro i ett worddokument innan ni lägger in uppgifterna i e-tjänsten.


När den lokala aktionsgruppen (LAG) för Leader Gute bedömer ert projekt används de urvalskriterier och bedömningsgrunder som finns i utvecklingsstrategins bilaga 1A. Läs gärna den och försäkra er om att ni i er ansökan beskriver samtliga delar som ska bedömas. Kom ihåg att bedömaren och granskaren saknar både lokalkännedom och personkännedom. Allt ni vill att LAG och Jordbruksverket ska ta hänsyn till måste därför framgå skriftligt av ansökan med bilagor.


Av er ansökan måste det bland annat framgå:

 • Hur ert projekt använder leadermetoden.
 • Hur ni arbetar med utvecklingsstrategins horisontella mål.
 • Vilka effektmål (vad ni vill uppnå med insatsen) projektet förväntas ge.
 • Motivering av varför projektets utgifter, aktiviteter och eventuell investeringar behövs för att uppnå projektets mål.
 • Vilka ekonomiska förutsättningar projektägaren har att genomföra projektet. Tänk på att beviljat stöd betalas ut i efterskott.


Bilagor till ansökan

Till er ansökan ska ni även bifoga följande dokument eller motsvarande:

 • Verksamhetsberättelse, senaste
 • Årsmötesprotokoll, senaste
 • Årsredovisning och revisionsberättelse, senaste
 • Stadgar, gällande
 • Fullmakt där det framgår vem som är fullmaktsgivare, dvs organisationen som är projektägare, och vem/vilka som är projektägarens firmatecknare samt vem som är fullmaktstagare, dvs ges rätten att för projektägarens räkning skriva och skicka in ansökan om projektstöd via Jordbruksverkets e-tjänst. Fullmakten ska vara undertecknad av behörig/a firmatecknare och max 1 år gammal.
 • Protokollsutdrag där det framgår vem/vilka som tecknar organisationens firma, max 1 år gammalt
 • Bilaga för lokala mål och indikatorer (skickas i samband med bekräftelsebrevet) 


Att tänka på!

 • Ansökan - Ni måste göra en ansökan om stöd via Jordbruksverkets hemsida innan ni påbörjar ert projekt. Kostnader som uppkommit innan ansökan om stöd registrerats är inte stödberättigande.


 • Särredovisa - Det är viktigt att alla kostnader och intäkter som är en del av investeringen särredovisas i bokföringen. Detta gör ni genom att upprätta ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter och intäkter som hör till ert projekt.

 

 • Prisjämförelser - I många fall behöver sökande visa på att budgeterade kostnader är rimliga. Detta görs genom att ta in och redovisa offerter eller andra prisuppgifte från olika leverantörer för insatsen. Av underlaget ska det framgå om angivna priser är med eller utan moms samt kontaktuppgifter til leverantörerna. För lönekostnader behöver ni lämna in relevanta underlag, såsom beräkning av timkostnad. Ofta behövs prisjämförelser från minst två olika leverantörer.


 • Tillstånd - Insatser kan kräva tillstånd, beslut, godkännande, dispens, avtal eller lov från annan myndighet eller på annat sätt berörda, för att få genomföras. Tillstånden ska skickas med vid ansökan om utbetalning men redan vid ansökningstillfället bör sökanden kunna uppvisa en plan för vilka tillstånd och godkännanden som kommer att behövas.


Kontakta respektive myndighet vad gäller tillståndsfrågor. Region Gotlands tillståndsguide hittar du här.


 • Upphandling – Är ni en organisation som faller under lagen om offentlig upphandling kan ni behöva upphandla era investeringar/tjänster. Spara handlingar som avser upphandling. Ni kan behöva skicka in dessa vid ansökan om utbetalning. Hör av er till kansliet om ni har frågor!


5. Fullfölj ansökan under steg 2.


Nu när ni är förberedda på de flesta av frågorna som kommer att möta er i Steg 2, kan ni logga in på ”Mina sidor” och göra färdigt ansökan.


Logga in på ”e-tjänster” och följ sedan följande väg: Startsida E-tjänster inom Mina sidor => Välj er Steg 1-ansökan och från den klickar ni er vidare till Steg 2. Följ kanslites instruktioner i bekrfäftelsebrevet vid val av fond och inriktning.Lycka till med er ansökan!


En guide till Jordbruksverkets e-tjänst för att ansöka om stöd hittar du här.

1. Utse vem av er som ska ansvara för att fylla i ansökan och ansök om fullmakt.

OBS! Välj blanketten "Fullmakt - E-tjänst för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar"


Personen behöver:

 • vara firmatecknare för er förening/organisation, eller ha en fullmakt av firmatecknaren
 • ha ett Bank-ID


Ni ska kunna visa stämmoprotokoll eller dylikt som bekräftar vem som är firmatecknare. Observera att underlaget får vara max ett år gammalt.


Viktigt!

Kopiera och skanna dokumenten innan de skickas till Jordbruksverket. Ni kommer att behöva lägga in dem som bilaga till er Steg 2-ansökan.


2. Påbörja ansökan om stöd, Steg 1.


Så snart ni har gjort ovanstående och blivit registrerade hos Jordbruksverket, kan ni logga in på Jordbruksverkets ”Mina Sidor” och påbörja ansökningsprocessen.


Gör så här:

Logga in på ”e-tjänster” och följ sedan följande väg: Startsida E-tjänster inom Mina sidor => Stöd inom lokalt ledd utveckling => Ansökan – Steg 1.
Ni kommer att få följande frågor i Steg 1:


 • Vilken är målgruppen för projektet? Beskriv målgruppen som projektet riktar sig till och hur den får nytta av projektet.


 • Vilket leaderområde söker ni stöd i? Ange Lokalt ledd utveckling Gotland/Leader Gute.


 • Hur mycket stöd planerar ni att söka till projektet? Kan vara svårt att avgöra redan här, i så fall, ta gärna kontakt med verksamhetskontoret även innan Steg 1.


Invänta bekräftelsebrev

När Steg 1-ansökan är inskickad får ni ett bekräftelsebrev via e-post med närmare instruktioner från Leader Gutes kansli. Kansliet kommer då antingen att be er förtydliga projektbeskrivningen innan ni går vidare till nästa steg, alternativt lämna instruktioner om hur ni går vidare till Steg 2.


Det är viktigt att följa instruktioner om fondval och inriktning för att ni ska få rätt frågor i ansökningssystemet. Kontakta kansliet om ni behöver hjälp att komma vidare.


Om ni inte har hört något från kansliet inom en vecka efter att ni skickat in er steg 1-ansökan, vänligen hör av er till kansliet.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se