"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Projektstart


Innan projektstart håller kansliet gärna ett startmöte på plats hos projektägaren. Projektet får påbörjas innan slutligt beslut från Jordbruksverket men det sker på egen risk. Nedan följer lite information om vad vi går igenom på startmötet och några länkar som är bra att ha under genomförandet. Vi vill särskilt påminna om att det är bättre att göra flera ansökningar om utbetalning än att samla dem till slutet.


Genomgång vid startmöte

•Innehållet i beslut, projektplan och budget

•Administrativ hantering

•Underlag för ansökan om utbetalning inklusive information om vad som gäller för upphandlingsskyldighet

•Slutdatum

•Projektägarens skyldighet att informera om att projektet medfinansieras av EU

•Tillsammans med projektägaren göra en tidplan för när uppföljningsmöten kan ske och en tidsplan för när ansökan om utbetalning kan skickas in


Jordbruksverkets beslut

Läs noggrant igenom Jordbruksverkets beslut inklusive de övriga upplysningarna (bilaga till beslutet). Av beslutet framgår bland annat beviljat stödbelopp samt en rad villkor för beslutet. Villkoren måste följas och handlar bland annat om viktiga datum, vad som gäller för redovisningen och hur ni ska informera om projektet. I de övriga upplysningarna finns bland annat anvisningar om hur man vid behov ansöker om ändring, vad som gäller för förskott och hur man ansöker om utbetalning via Jordbruksverkets e-tjänst. Här finns även information om regelverket för avdrag och sanktioner.


Anmälan av kontonummer

Glöm inte att registrera bankkonto eller bankgiro hos Jordbruksverket. Detta gör ni på Mina sidor. Om det sedan innan redan finns uppgifter registrerade, kontrollera att det är rätt uppgifter. Blankett för anmälan av kontonummer finns här. Skanna gärna in den ifyllda blanketten och skicka den som kopia till Leader Gutes kansli via e-post info@leadergute.se.


Fullmakter vid ansökan om utbetalning

Om någon annan ska göra ansökan om utbetalning för projektets räkning krävs att personen får en fullmakt först. Om det är samma person som gjorde ansökan gäller dock den fullmakten även för ansökan om utbetalning.


Ansökan om förskott och utbetalning

Ansökan om utbetalning gör ni i e-tjänsten. Det är bra om man kommer igång tidigt med detta och hellre ansöker om flera delutbetalningar än samlar på sig underlag för en mer omfattande ansökan om utbetalning. Ansökan om förskott görs också i e-tjänsten, se vidare i guide till e-tjänsten för ansökan om utbetalning.


Det finns möjlighet för t.ex. ideella och ekonomiska föreningar att ansöka om förskott. Läs mer på Jordbruksverkets hemsida eller kontakta kansliet för mer information.


Samlad information om vad som gäller för redovisning och hur man ansöker om utbetalning hittar ni på Jordbruksverkets webbplats.


Försättsblad till rekvisition

Försättsblad till underlag och ansökan om utbetalning finns att hämta här. Underlaget ska därefter skickas till Jordbruksverket på följande adress:


Jordbruksverket

Utbetalning projektstöd LLU och Fisk

FE 47

Box 204

826 25 Söderhamn


Projektdagbok, körjournal mm

För ideell tid ska en projektdagbok föras. Den skickar ni in som bilaga i samband med ansökan om utbetalning. Även körjournal kan bli aktuellt. Blanketter ni kan komma att behöva finns i Jordbruksverkets webbutik.


Information om projektet - logotyper för projekt inom lokalt ledd utveckling

När det gäller information om ert projket ska det tydligt framgå att pengarna kommer från EU. Det framgår av Jordbruksverkets beslut att stödmottagare som har en webbplats ska informera om projektet och ha med aktuella logotyper. Dessa ska vara synliga och läsbara:

  • EU-logotyp för den fond som finansierar projketet ska vara med när det gäller enskilda projekt.
  • Leader-logotypen ska alltid vara med.


Logotyper kan även användas vid annan information och kommunicering kring ert projekt. Logotyperna finns att hämta här. Leader Gutes logga finns att ladda ner här (se rubriken "Användning av logotyper och informationskrav från fonderna" långt ned på sidan).


Observera att det är olika logotyper och olika krav för projekt beroende på fond. Läs mer om vad som gäller i Jordbruksverkets dokument "Avändning av EU-logotyp och andra informationskrav" (2018-04-11). Kolla alltid beslut om stöd samt Jordbruksverkets hemsida för aktuell information.


Kontakta gärna leaderkansliet om ni har frågor om vilka logotyper som är aktuella för ert projekt. 


Ansökan om ändring av beslut

Behöver ni ansöka om ändring av slutdatum för projektet eller göra andra ändringar? Ansökan måste göras innan slutdatumet löper ut. Slutdatum framgår av Jordbruksverkets beslut.


Det är viktigt att du alltid ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om inriktning, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt ändras jämfört med hur det var tänkt. Du ska lämna ansökan om ändring av beslutet på blankett till ditt leaderkontor. Mer information om vad som gäller vid ändringar i projektet finns här. Blanketten för ansökan om ändring hittar du i Jordbruksverkets webbutik eller direkt om du klickar här.


I Jordbruksverkets anvisning kan du läsa mer om när du behöver ansöka om ändring av ditt beslut. Du hittar den här.


Om du redovisar utgifter eller genomför aktiviteter som inte framgår av ditt beslut om stöd kan det leda till avdrag, därför måste du i så fall få dessa ändringar godkända innan utgifterna kan vara stödberättigande. Om leaderkontoret eller Jordbruksverket beviljar din ansökan om ändring gäller ändringen från den dag din ansökan om ändring kom in till leaderkontoret.


Kontakta leaderkansliet för vägledning kring ansökan om ändring.


Slutrapportering

Instruktioner som gäller slutrapportering, se vidare fliken "Slutrapportera projekt".