Om projekt


Har du en idé om att tillsammans med andra utveckla landsbygden? Då är du välkommen att höra av dig till Leader Gutes kansli, info@leadergute.se.


Projekt är den form som används för stöd i lokalt ledd utveckling genom leadermetoden för att uppnå de mål som beskrivs i strategin.


Projekt skall vara ett samarbete mellan olika parter och finansieras genom medel från någon av de fonder som Leader Gute förfogar medel över och medfinansieras med övriga offentliga medel samt i förekommande fall privat medfinansiering.


Ett bra sätt att komma igång är att diskutera och vässa idéerna i studiecirkelform innan ni ansöker om stöd. På så sätt har ni möjlighet att få till både ett bra projekt och en bra ansökan. På Region Gotlands hemsida finns kontaktuppgifter till alla studieförbunden på Gotland: www.gotland.se/folkbildning


Ansökan om projektstöd till Leader Gute görs via Jordbruksverkets e-tjänst. Ansökan görs i två steg. I Steg 1 besvaras ett fåtal frågor innan en komplett ansökan skickas in. Steg 2 görs efter kontakt och intruktioner från Leader Gutes kansli. I Steg 2 anges vilken fond man söker pengar ur samt vilken inriktning projektet ska ha.


Det är LAG som beslutar om prioritering av projekt, därfter fattar Jordbruksverket slutligt beslut om stöd. För att kunna beviljas stöd måste er idé passa in i den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för Leader Gute. Se efter inom vilket insatsområde ert projekt passar in. För att spetsa till er projektplan är urvalskriterierna och dess bedömningsgrunder till stor hjälp.


Läs mer om hur ni ansöker om projektstöd här.

Vilka stöd finns inom Lokalt ledd utveckling?


Inom lokalt ledd utveckling är det möjligt att söka stöd för genomförande, samarbete och drift (endast för LAG).

 • Projektstöd för genomförande kan ges till insatser vars nytta tillfaller en bredare allmänhet eller är förutsättningsskapande för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet.


 • Projektstöd till företag kan ges där nyttan tillfaller enskilda företag eller samarbetande företag.


 • Ett samarbetsprojekt innehåller samarbete mellan ett eller flera leaderområden eller liknande partnerskap inom Sverige eller med andra  EU-länder eller liknande partnerskap utanför EU. Syftet är skapa utveckling i området genom att utbyta erfarenheter, lära och inspireras av varandra eller utveckla innovativa lösningar.


Alla prioriterade projekt ska bidra till att nå målen i den lokala utvecklingsstrategin och andra lokala planer och program. Projekten ska bidra till nytänkande utifrån de lokala förutsättningarna.


Stödets storlek

Lägsta stödbelopp är 22 000 kronor. Stödets storlek varierar beroende på typ av projekt, hur bred nyttan förväntas bli, tillgång på medfinansiering och begränsningar i LAG:s budget.

 • Projektstöd till föreningar, organisationer och myndigheter kan få 40–100% av projektets stödberättigade utgifter beviljade.


 • För projektstöd till företag är stödnivån 40–70% av projektets stödberättigade utgifter. Skillnader i stödnivå finns i olika fondtyper. Medverkande företag måste gå in med privat finansiering och det maximala projektstödet till företag får uppgå till 200 000 kronor.


 • Normalt sett ska varje projekt gå in med ideellt arbete eller ideella resurser motsvarande 30% av projektstödet. Den ideella insatsen redovisas separat utanför projektets budget.

Vilka utgifter kan ni få stöd för?


Stöd kan ges till faktiska utgifter, enhetskostnader eller som procentuellt påslag.


Stöd ges för nedanstående utgifter kopplade till beviljade aktiviteter:


 • Uppförande, inköp eller upprustning av fast egendom, dock inte för inköp av mark.


 • Inköp eller avbetalningsköp av nya maskiner och ny utrustning eller begagnat material upp till tillgångens marknadsvärde eller inköp eller avbetalningsköp av begagnade maskiner och begagnad utrustning eller begagnat material om samtliga av följande villkor är uppfyllda:


 • Den som söker ska bifoga ett intyg där den tidigare ägaren intygar att den inte har fått stöd för inköpet.


 • Priset får inte vara högre än marknadsvärdet och ska vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning eller material.


 • Utrustningen eller materialet ska ha de tekniska egenskaper som behövs för insatsen.


 • Arvoden och lön till personal för att genomföra projektet, inklusive lönekostnadspåslag 42,68 procent.


 • Indirekta kostnader ersätts med 15 procent schablonpåslag på utgifterna för personal (lön inklusive lönekostnadspåslag).


 • Eget arbete för att genomföra projektet (gäller då enskild företagare eller delägare i kommandit- eller handelsbolag arbetar i projektet), se nedan under enhetskostnad.


 • Köp av tjänst för att genomföra projektet.


 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara.


 • Offentliga resurser.


 • Övriga utgifter som är kopplade till projektet, som utgifter för tryckning av material, möteslokaler och resor.


En investering är en fysisk tillgång med ett inköpspris som totalt överstiger 22 000 kronor.


Stödmottagare som är offentliga organisationer ska följa lagen om offentlig upphandling. Även andra än offentliga organisationer kan omfattas av den lagen. Läs mer på: www.upphandlingsmyndigheten.se


Enhetskostnader används i dessa fall:


 • Utgifter för lunch eller middag ersätts enligt Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet. Högre utgifter för mat kan vara godkända vid konferenser, transnationella projekt och specifika aktiviteter i projekt där mat har en central roll.


 • Utgifter för fika ersätts enligt faktiska utgifter men högst till Skatteverkets avdragsgilla nivå vid tidpunkten för stödbeslutet.


 • Milersättning för resor ersätts med 30 kronor per mil.


 • Traktamente ersätts enligt skatteverkets riktlinje.


 • Eget arbete ersätts med 220 kronor per redovisad timme. Detta gäller endast om stödmottagaren är en enskild firma, kommandit- eller handelsbolag och där stödmottagaren har fyllt 16 år.Läs mer om olika utgiftstyper på Jordbruksverkets hemsida. Klicka i högermarginalen för att läsa om respektive utgiftstyp.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se