Utlysning förnyelsebar energi

Utlysning av projektstöd till lokalt ledd utveckling inom "Förnyelsebar energiomställning på Gotland"

 

Leader Gute utlyser medel för utvecklingsprojekt inom den lokala utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland. Projekt inom de tre tematiska insatsområdena ska verka för en minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energisnålt och som bygger på förnyelsebara energikällor. Totalt finns under programperioden drygt 9 miljoner avsatta för projekt som handlar om samverkan, ökad användning och ökad produktion av förnyelsebar energi.

 

Målet med utlysningen är att samla in och sprida kunskap om gemensamma lösningar för förnyelsebar energi. Det kan handla om projekt där man genom samverkan tar fram planer och hittar samarbeten för ökad hållbar resurseffektivisering eller ökad tillämpning av förnyelsebar energi. Nedan följer några exempel på projekt som skulle vara möjliga att söka stöd för:

 

•Studieresa för att inhämta kunskap inom området förnyelsebar energi

•Öka användningen av förnyelsebar energi inom turistnäringen

•Förstudie kring var olika förnyelsebara bränslen gör störst nytta inom olika transportslag

•Förstudie som handlar om att starta bilpool/transportpool

•Utredningar och/eller samverkan kring biobränslen inom lantbruket och tunga fordon

•Förnyelsebara energilösningar inom småskalig livsmedelsförädling

•Initiativ inom delningsekonomi

•Anpassning av energianvändning kopplad till fiskerinäringen

•Övergripande utredning av infrastruktur för laddstolpar

 

2017 års utlysning – lämna in en projektidé senast den 16 oktober 2017

 

Vilka kan anmäla intresse?

Utlysningen riktar sig samtliga som är behöriga att ansöka om stöd till lokalt ledd utveckling, det vill säga organisationer, föreningar, företag och myndigheter inom leaderområdet.

 

Vilka insatsområden ingår i utlysningen?

Alla insatsområden inom målområdet Förnyelsebar energiomställning på Gotland omfattas av utlysningen. Med den begränsade budgeten ser vi framför oss att det i första hand handlar om projekt kring samarbeten och planer och utredningar.

 

När ska intresseanmälan lämnas in?

Utlysningen är öppen för intresseanmälningar fram till och med 16 oktober 2017. Se vidare under rubriken Var görs intresseanmälan?

 

Finns det några särskilda krav?

Förutom att projektet behöver uppfylla målen i vår lokala utvecklingsstrategi vill vi särskilt uppnå följande:

 

•Samverkan mellan flera aktörer, ett plus om dessa representerar flera sektorer (dvs privat, ideell respektive offentlig sektor).

•Projektet behöver ha ett modellvärde och resultatet måste vid projektets slut kunna komma till nytta för flera.

 

När ska projektet genomföras?

Om intresseanmälan går vidare kan projektet starta tidigast när det blivit prioriterat av LAG. Genomförande innan beslut om stöd från Jordbruksverket sker på egen risk. Slutligt beslut om stöd från Jordbruksverket bedöms kunna fattas under våren 2018.

 

Hur stort stödbelopp kommer LAG att bevilja?

Ansökan kan som minst omfatta 31 500 kr i sökt stöd och som mest 100 000 kronor. Stöd kan beviljas med max 70 procent av projektets totala faktiska budget. Minst 30 procent övrig annan medfinansiering kommer att krävas (inga andra EU-pengar).

 

Var görs intresseanmälan?

Intresseanmälan görs via ett formulär som skickas in till Leader Gutes kansli senast den 16 oktober 2017, se vidare anvisningar i formuläret för intresseanmälan. Formuläret finns att ladda ned här.

 

Vad händer sedan?

När utlysningsperioden är avslutad kommer LAG att göra ett urval av de idéer som kommit in. De idéer som uppfyller kraven i vår lokala utvecklingsstrategi går sedan vidare för beslut om prioritering i LAG.

 

Genom beslut i LAG kommer vi att prioritera de projekt som vi anser uppfyller målet med utlysningen och vår utvecklingsstrategi bäst. De projekt som får stöd bör vara nytänkande, ha en bred förankring och vara möjliga att implementera på andra håll. Annan medfinansiering liksom samverkan med andra aktörer är ett krav.

 

Var finns information om Leader Gutes utvecklingsstrategi?

Vår utvecklingsstrategi i sin helhet finns på Leader Gutes hemsida.

 

Kontakta oss

För frågor om utlysningen, kontakta oss på Leader Gutes kansli.

 

Telefon: 0498-501 80

E-post: info@leadergute.se

 

Representanter för Leader Gute kommer att finnas på plats vid följande evenemang:

 

•EnergiExpo i När den 19 augusti, se vidare här (klicka).

•Gotlands skördefestival på Lövsta den 2-3 september, se vidare här (klicka). Kansliet, som ligger på festivalområdet, håller öppet under hela festivalen. Välkomna in!

•"Var finns klimatpengarna?" Gemensam informationsinsats från flera organisationer. Rådhuset på Visborg klockan 10.00-13.00 den 5 september. Anmälan krävs, se vidare här (klicka).

 

Text om utlysningen för nedladdning (pdf)

Intresseanmälan, formulär för nedladdning (Word)

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"