Hållbara företagare = hållbara företag!

Projektet genomförs med finansiering från:

Vill du få nycklar att utvecklas, både inom företagets kommunikation och som företagande individ? Just nu söker vi deltagare till ett projekt som startar i vår i samarbete med Företagarna Gotland.

Att få hjälp inom regler och finansiering är vanligt. Att vara företagare handlar ju till stor del om att kunna förstå och följa en stor mängd regler. Det handlar även om att kunna ta en stor privat finansiell risk. Här finns det mycket hjälp att få av myndigheter och företagsorganisationer.

 

Men ännu viktigare för företagets framgång är det som handlar om företagaren, det vill säga individen bakom företaget. Hur skyddar du som företagare din inspiration, din drivkraft och dina mål? Här är det inte lika lätt att hitta stöd.

 

Undersökningar som organisationen Företagarna har gjort visar att oro över att omedvetet bryta mot någon regel samt oro över att ekonomin inte räcker för att försörja anställda och sig själv är något som tär stort på företagaren. När företagaren mår bra, mår företaget bra. (Företagarna 2018, Jobbskaparna del 1 – Stolthet och svordom)

 

Det är oerhört betydelsefullt för företagarens möjlighet till framgång att kunna hantera både formella regelverk och sina inre processer. Coaching och samtalsstöd kring individens farhågor och rädslor ger dig som företagare nycklar till hur du ska bli en hållbar företagare och därmed ha ett hållbart företag.

 

För att undersöka hur rapporten från Företagarna kan omsättas i praktiskt stöd genomförs nu projektet Hållbara företagare = hållbara företag. Det görs genom en jämförelse mellan en grupp företagare som ges kommunikationsutbildning och en grupp företagare som ges samma utbildning samt att de även ges individuell coaching. Sen gör vi intervjuer med samtliga deltagare för att se på vilket sätt det kompletterande stödet genom coaching kan ha haft en inverkan på deltagarnas företagande.Vi söker dig som är företagare på Gotland och som identifierar dig som nyföretagare och/eller som företagare i expansionsfas.


Deltagande i projektet är gratis utöver er tid.

Tidsplan

  • Mars - Insamling av intresseanmälningar
  • April - Samtalscoaching börjar
  • April/maj - Kommunikationsutbildning
  • Augusti/september - Uppföljande intervjuer


Att ha eget företag innebär ofta en känslomässig bergochdalbana, som i sina toppar känns fantastisk och svindlande och i sina dalar skräckinjagande intill förlamning.


Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg. Grunden i samtalet börjar med den egna självkännedomen. Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper individen att plocka fram vad som är viktigt, hjälper individen att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar individen/gruppen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar hela sin personliga potential. Coachens uppgift är att stötta individen i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt.


Som deltagare i projektet ges du möjligheten bidra till att utveckla stödstrukturerna till företagare på Gotland samtidigt som du får chans att utvecklas som individ och företagare.


Som deltagare i projektet får du ta del av en högkvalitativ kommunikationsutbildning som har som mål att stötta dig i framtagandet av en kommunikationsplan/-strategi som är specifik för ditt företag. Utbildningen är uppdelad på 3 tillfällen (ca 2 timmar per gång).


Hälften av deltagarna i projektet kommer även att ges 5-6 individuella sessioner med en certifierad samtalscoach.


Urvalet av deltagare i projektet samt uppdelning av grupper kommer att göras så att det skapas goda förutsättningar för jämförelse och utvärdering av insatserna.Projektet genomförs i samarbete med:

Leverantör av samtalscoaching är:

Leverantör av kommunikationsutbildning är:


Kommunikationsrådgivningen

Kommunikation i verkligheten. Från de stora dragen till vad som är ett relevant perspektiv för just ditt företag. Om hur du kan använda olika sätt att se på målgrupp, kanaler, kommunikation och PR för att underlätta för dina kunder att hitta dig och välja dig. Slutprodukten blir en budgeterad och tidsatt kommunikationsplan med aktiviteter som hjälper dig som företagare att leda kunderna rätt.


Kommunikationsrådgivningen vi erbjuder utgår från två teser:

tes 1: alla företagare som är med i kursen gör redan/har redan planerad kommunikation anpassat för sin produkt eller tjänst.

tes 2: den kommunikationen kan skruvas till och bli ännu bättre.


Kursen inleds med en föreläsning (2 timmar) som tar upp olika delar av marknadsföring, som t.ex.

Affärseffekt, Målgrupper, Beteendeeffekt, olika typer av kommunikation, olika typer av mätbarhet och olika strategier för kommunikation. Här gör vi även en genomgång av den kommunikationsplansmall vi ska jobba med under 2 workshops.


Workshop 1, 2 timmar:

Genomgång av verktyg och andra genvägar, om uppföljning och mätning

Kartläggning av det som företaget gör idag, vad som funkar bra och vad som kunde funka bättre. Coachning av strategiska val för deltagarnas respektive företag/bransch.


Workshop 2, 2 timmar:

Genomförande. Här sätter du ditt företags reviderade kommunikationsplan, budgeterar, prioriterar bland insatser, tidsbestämmer när vad ska ske.


Varje deltagande företagare kommer få en individuell feedback på sin kommunikationsplan efter workshop 2.


Tid och plats

Kommunikationsutbildningen är följande tillfällen:

•Föreläsning: torsdagen 25 april, kl 08.30-10.30. Frukostmacka serveras från kl 08.00.

•Workshop 1: fredagen 26 april kl 08.30-10.30 alternativt fredagen 3 maj kl 16.00-18.00 (välj den som passar bäst)

•Workshop 2: tisdagen 14 maj kl 08.30-10.30 alternativt torsdagen 16 maj kl 16.00-18.00 (älj den som passar bäst)


Platsen för kommunikationsutbildningen är Donners plats 1, Visby (hörsalen hos Turistbyrån). Fika serveras 30 minuter före respektive utbildningstillfälle.


Samtalscoaching

Vad kan samtalscoaching ge dig som företagare?  Samtalscoachingen fokuserar helt på dig och ditt företagande – efter dina behov och önskemål. Coachingen skapar utrymme för ökad förståelse och reflektion kring dina värderingar, behov och vilja med ditt företagande, och stödjer dig i medvetandegörandet av dina inre styrkor och drivkrafter, för att mobilisera din energi till att genomföra de förändringar du längtar efter för utvecklingen av ditt företag.


Du kommer att arbeta tillsammans med coachen enligt stegen:

            •Nuläge

              - Vem är jag som företagare idag? Vad kännetecknar mitt företagande? Styrkor och utmaningar?

            •Önskat läge

              - Vem vill jag vara som företagare? Vad vill jag ska känneteckna mitt företagande?

            •Hinder

              - Vad hindrar mig från att vara den företagare jag vill vara?

            •Resurser

             - Vilka förmågor behöver jag stärka upp för att komma förbi de identifierade hindren?

            •Handlingsplan

             - Vad gör jag, när och hur? En plan läggs upp och du får hemuppgifter som vi följer upp i coachingen.


Tid och plats

Om du blir utvald att ingå i gruppen som ebjuds individuell samtalscoaching så bokar du själv in tillfällena med samtalscoachen. De ska huvudsakligen ske under april till juni. Ett av tillfällena kan läggas som uppföljningssession i slutet av augusti om du och samtalscoachen kommer överens om det.

Uppföljning

Under hösten kommer vi att göra en uppföljande intervju och/eller enkät om hur du upplevt deltagandet i projektet samt vilka effekter dit fått på ditt företagande.


Du förbinder dig att delta i projektets alla delar. Deltagandet i kommunikationsrådgivning samt samtalscoaching är gratis. Du står din egen tid samt resa till de olika insatserna. Om du väljer att avbryta ditt deltagande i förtid så har projektägaren rätt att debitera dig en avgift på 1 000 kronor."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se