Leadermodellen

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Leadermodellen

 

 

Vad är det unika med Leader?

 

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor, och tar fram en strategi för hur de vill jobba med att utveckla landsbygden ekonomiskt.

 

Leader står för Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l´Economie Rurale, vilket betyder ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”.

 

Projekten ska präglas av:

 

  • trepartnerskap – Utvecklingstrategin är framtagen i samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor.
  • lokalt perspektiv och lokal kunskap – Hur ser det ut i ert projekt?
  • nätverk – Vem samverkar ni med?
  • innovativitet, nytänkande, överförbarhet – Hur ser detta ut i ert projekt?

 

Strategin genomförs genom att en lokal aktionsgrupp, även förkortad LAG beviljar stöd till lokala projekt som bidrar till att uppfylla målen.

 

Vad är det unika med Lokalt Ledd Utveckling?

 

Lokalt Ledd Utveckling (LLU), som på engelska kallas Community Led Local Development – CLLD, infördes på prov i EU i slutet av 1990-talet. Leadermetoden blev så omtyckt att den blev obligatorisk i hela EU:s Landsbygdsprogram under programperioden 2007-2013. Minst 5 % av budgeten skulle gå till Leader från samtliga Landsbygdsprogram.

 

Genom LLU finns nu även möjlighe att använda Leadermetoden för att nå det lokala engagemanget även inom andra fonder. Detta innebär finansiering från Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, regionalfonden och socialfonden. Än så länge är detta endast i Sverige som samtliga fonder är tillgängliga inom ett leaderområde. I Sverige är det möjligt i åtta av landets Leaderområden, varav Gotland är ett. Det gör oss ganska unika och vi tror att detta skapar stora möjligheter för Gotland!