Prioriterade projekt

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Prioriterade och beviljade projekt

 

Nedan listas de projekt som fått slutligt beslut om beviljat stöd från Jordbruksverket. Övriga prioriterade projekt läggs ut så snart de fått beslut från Jordbruksverket. För ytterligare information, kontakta kansliet eller projektägaren.

 

2017

LAG:s beslut om prioritering av projektansökningar under 2017 som fått slutligt beslut från Jordbruksverket.

 

 • Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

"Framtidens företagare på Gotland" Projektet handlar om att rusta företagare i trädgårds- och rotfruktsbranschen att möta framtiden genom utbildning i ledarskap för det gröna näringslivet och på så sätt kunna bidra till att nå mål med koppling till regionala och nationella strategier. Vidare ska ett nätverk för erfarenhetsutbyte och företagsutveckling skapas. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

" Effektiva ägarskiften på Gotland" Projektet handlar om att med anpassade individuella koncept för ägar- och generationsskiften sänka medelåldern i landsbygdsföretag på Gotland. Detta ska i sin tur generera ett snabbare tempo vid genomförande av ägarskiften samt möjliggöra nya affärsmöjligheter för att utveckla företag och näringen på landsbygden. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 

 • Gotlands tryffelförening

"Nya tryffelupplevelser" Projektet handlar om att skapa upplevelser kopplade till tryffel som kan nå olika målgrupper inom besöksnäringen och i förlängningen stärka tryffelnäringen på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Visby Speedball

"Investering i ny airballbana och marknadsföring av speedball som aktivitet på Gotland" Projektet handlar om att utveckla tävlingsformen av paintball (speedball) genom att bygga en airballbana av tävlingsstandard. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se föreningens hemsida: www.paintbollgotland.se

 

 • Björke hembygdsförening

"Utveckling Björke socken - generations- och konferensmöten Gotland" Projektet handlar om att utveckla Björkegården till en mötesplats för alla, där barn, unga och gamla kan mötas kring utvecklande aktiviteter. Lokalen kommer att IT-anpassas med en konferens- och ljudanläggning för att på så sätt bredda lokalens användningsområde. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Föreningen Stavgard

"Förstudie Destination Stavgard" Projektet handlar om att skapa samverkan för att långsiktigt utveckla upplevelsemiljön kring platsen Stavgard. En förstudie ska tas fram för det fortsatta arbetet och en samverkansform ska etableras under projekttiden. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Slite utveckling AB

”Enholmen” Projektet handlar om att lägga en grund för utvecklingen av Enholmen i Slite skärgård. Tanken är att en entreprenör sedan ska kunna ta över och driva besöksmålet. I detta skede är målsättningen att ta fram en rapport som redovisar en långsiktigt hållbar driftslösning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se Slite Utveckling AB:s hemsida: http://www.sliteutveckling.se/project.html

 

 • Hoburgs Näringslivs Intresseförening

"Utveckla Sudret – ett integrationsprojekt" Projektet handlar om att genom nära samarbete med lokalbefolkningen göra asylsökande delaktiga i samhället på alla nivåer. I projektet ingår att gemensamt ta fram en utställning, hålla seminarier och sammanställa integrationsarbetet i en skrift. Projektet drivs i samverkan mellan fiskenäringen och restaurangbranschen genom bland annat gemensam marknadsföring. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.5 Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen.

 

För mer information, Storsudrets hemsida: http://www.storsudret.com/projekt/

 

 • Skogsägarna Mellanskog ek. för.

"Lönsam skogsskötsel i naturvårdsskogar och betesmarker på Gotland. Ett pilotprojekt för att utvärdera utbyte av ved och virke, ekonomi och naturvårdsnytta" Projektet handlar om att i samverkan med berörda aktörer genomföra ett pilotprojekt i form av metodutveckling kring skogliga åtgärder i naturvårdsskogar och betesmarker. I projektet ska utbyte av ved och virke, ekonomi och naturvårdsnytta utvärderas och metoden ska kunna spridas genom utbildningsträffar och skriftlig dokumentation. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Knutpunkt Hemse AB

"Utveckla Sudret!" Projektet handlar om att inventera de ekonomiska förutsättningarna på södra Gotland, Sudret, och komma fram till möjligheter att vända den negativa utvecklingen. En lokalekonomisk analys kommer att tas fram i samverkan och utgöra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling.

 

För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: https://knutpunkthemse.wordpress.com/projekt-utveckla-sudret/

 

 • Kulturföreningen Östersjöparken

"Förstudie" Projektet handlar om att göra en studieresa till Danmark och Bohuslän för att inhämta kunskap och erfarenhet kring förnyelsebar energi. Erfarenheterna kommer att sammanställas till ett beslutsunderlag för utbyggnad av Östersjöparken som mötesplats för förnyelsebar energi på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Gotland Grönt centrum AB

"Linsodling på Gotland" Projektet handlar om att få igång odling av linser på Gotland genom försöks- och demonstrationsodling. Tanken är att detta ska leda till en förädlingsindustri som bygger på grödan. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Uppsala universitet, Campus Gotland, forskningsstationen vid Ar

"Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland" Projektet handlar om att få till en hållbar förvaltning av flundra runt Gotland. Under projektets gång kommer ett beståndsövervakningsprogram att tas fram, bland annat med hjälp av provfiske i gotländska vatten. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Hushållningssällskapet

"Produktutveckling – marknadsföring Gotländsk fisk" Projektet handlar om att öka värdet på och tillgängliggöra lokalt fångad fisk. I projektet ingår att ta fram nya produkter och smaker. Projektet drivs i samverkan mellan fiskenäringen och restaurangbranschen genom bland annat gemensam marknadsföring. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

 

För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=smaskaliga-fiskeprojekt-pa-gotland

 

 • Husbods samfällighetsförening

"Renovering av Husbodarnas Fiskeläge i Alnäsaviken Fårö" Projektet handlar om att öka tillgängligheten till hamnen vid fiskeläget och på så sätt utveckla en besöksplats för bad, fiske och rekreation. Kaj och badbrygga kommer att renoveras och informationsmaterial i olika form kommer att tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Forum Östersjön

"Fiskodling i växthus – fas 1" Projektet handlar om att hämta in kunskap och erfarenheter från redan etablerade landbaserade fiskodlingar som underlag för projektering och samverkan kring en fullskalig anläggning på södra Gotland. I projektet ingår studiebesök, att skapa en driftorganisation och ta fram finansieringsplan för nästkommande faser av etableringen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Bläse Kalkbruksmuseum

”Uppbyggnad av stentåget mellan kalkbruksmuseet och brottet” Syftet med projektet är att stärka besöksområdet genom att fördjupa och bredda upplevelsen vid kalkbruksmuseet. En ny tågsträcka kommer att iordningställas och en fotoutställning på temat stenindustrin kommer att göras tillgänglig. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Hushållningssällskapet

"Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland" Projektet handlar om att skapa nya förutsättningar för det lokala kustfisket genom samarbeten med andra regioner där erfarenheter finns. I projektet ingår också att undersöka nya fiskeredskap som i sin tur kan bidra till att utveckla det småskaliga fisket på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.

 

För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=smaskaliga-fiskeprojekt-pa-gotland

 

 • Leader Gute Ideell förening, internationellt samarbetsprojekt

"Säl och skarv" Syftet med projektet är att genom nationsöverskridande samarbete uppnå ett hållbart fiske och vattenbruk och dokumentera sälens och skarvens inverkan. Målet med projketet är en Östersjögemensam faktabas med befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket, ett redskap för yrkesfiskare och dess företrädare. Projektet ska också bidra till en gemensam plattform för samarbeten mellan aktörer inom fiskeområdena i Östersjöregionen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället.

 

Mer information kommer att läggas in här på Leader Gutes hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

2016

Under 2016 har LAG beslutat om prioritering av 11 projektansökningar inklusive Leader Gutes driftansökan. Följande projektansökningar har fått slutligt beslut från Jordbruksverket.

 

 • Region Gotland, Kultur- och fritidsförvaltningen

"Nytt elljusspår i Slite 2017" Syftet med projektet/investeringen är att skapa förbättrade förutsättningar för en god folkhälsa och öka användandet av motionsspåret i Slite under hela året genom att förbättra ett befintligt elljusspår i Slite. Projektet ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om folkhälsa och platsen görs tillgänglig för en bred allmänhet. Projektets syfte överensstämmer med mål och indikatorer i utvecklingsstrateginsövergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag.

 

För mer information, se Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/93323

 

 • Slite Utveckling AB

"Akvaponi – recirkulerande vattenbruk" Projektet handlar bland annat om att i samverkan med lokala aktörer utreda förutsättningarna för etablering av en anläggning för fiskodling kopplad till odling i växthus samt att öka kunskaperna om näringen och hur den kan etableras på Gotland. Insatsen ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om samarbete, entreprenörskap och innovation. Projektet kommer att bidra till utvecklingen av en helt ny näring för Gotland och ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

För mer information, se Slite Utveckling AB:s hemsida: http://www.sliteutveckling.se/project.html

 

 • Hushållningssällskapet

"Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete" Projektet handlar om att ge möjlighet för ett antal gotlänningar att delta vid en nationell konferens om kulturspannmål. Projektet handlar också om att genomföra rådgivningsinsatser på temat kulturspannmål. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.

För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=kulturspannmal-pa-gotland-internationell-konferens-och-kvalitetsarbete

 

Information finns också på föreningen Gutekorns hemsida: https://gutekorn.wordpress.com/projekt/pagaende-projekt/

 

 • Klintetraktens Framtid

"Utegym på Balan" Projektet handlar om att anlägga ett utegym och på så sätt bidra till att utveckla mötesplatsen Balan i Klintehamn. Insatsen ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om folkhälsa och platsen görs tillgänglig för en bred allmänhet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.

För mer information, se föreningen Klintetraktens Framtids hemsida: http://www.klintetrakten.se/nytt-utegym-vid-balan/

 

 • Forum Östersjön

"Åtgärder i grunda havsvikar – ett folkbildningsprojekt" Projektet handlar om att i bred samverkan med andra aktörer ta fram utställnings- och studiecirkelmaterial kring miljön i Östersjön och dess grunda havsvikar för att på så sätt sprida kunskaper och engagemang. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället.

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.

 

 • Gotlands Idrottsförbund

"Friskvård på Gotland" Projektet handlar om att genom samverkan mellan Idrottsförbundet, idrottsrörelsen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt privata friskvårdsaktörer öka folkhälsan för alla åldrar inom två geografiska områden på Gotland (Hemse och Slite). Projektet handlar också om att utveckla friskvård på recept och åldersanpassad verksamhet för idrott och motion hela livet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag.

 

För mer information, se Gotlands Idrottsförbunds hemsida: http://www.rf.se/Distrikt/gotlandsidrottsforbund/Projekt/friskvardpagotland/

 

 • Knutpunkt Hemse AB

"Fem nya mötesplatser i Hemse" Projektet handlar om att tillsammans på orten ta fram fem förslag på fem nya mötesplatser. Förslagen ska visualiseras och sedan behandlas av utvecklingsbolaget som kan besluta om att gå vidare med ytterligare ansökningar för att förverkliga förslagen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.

 

För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: https://knutpunkthemse.wordpress.com/projekt-fem-nya-motesplatser/

 

 • Etelhem hembygdsförening

"Vandringsled Hageby Etelhem" Projektet handlar om att anlägga en vandringsled med rastplats

i kulturlandskapet omkring Hageby träsk och Bendesborg i Etelhem. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: http://www.etelhem.nu/hembygdsf%C3%B6rening-36264909

 

 • Rone Nya Bygdegårdsförening

"Multimedia och IT-anpassning samt energispraåtgärder Rone bygdegård" Projektet handlar om att öka bygdegårdens attraktionskraft för uthyrning genom att utrusta den med tekniska faciliteter såsom konferensanläggning och ljudanläggning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se föreningens hemsida: http://bgard.rone.se/

 

 • Västergarns hembygdsförening

"Öka användningen av hembygdsgården" Projektet handlar om att öka användningen av hembygdsgården genom att bland annat IT-anpassa en möteslokal, rusta upp en tillhörande lada för aktiviteter, iordningställa en naturstig och ta fram informationsmaterial. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se föreningens hemsida: http://www.vastergarn.info/pagaende-projekt