"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se


Prioriterade och beviljade projekt


Nedan listas de projekt som fått slutligt beslut om beviljat stöd från Jordbruksverket. Övriga prioriterade projekt läggs ut så snart de fått beslut från Jordbruksverket. För ytterligare information, kontakta kansliet eller projektägaren.


2019

LAG:s beslut om prioritering av projektansökningar som fått slutligt beslut från Jordbruksverket.


Buttle hembygdsförening

"Utveckling av Buttle hembygdsförenings festmötesplats" Projektet handlar om att utveckla förutsättningarna för föreningens festmötesplats för att få fler besökare. I projektet ingår att förbereda för samt se till att elanslutning kan ske på den aktuella platsen och samtidigt avveckla tidigare lösning med dieseldrivet aggregat. Vidare kommer en förbränningstoalett att installeras. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.

 

Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

”Mötesplats vatten!” Projektet handlar om att skapa möjligheter för barn och unga att vistas vid och utforska vattenmiljöer. Genom en riktad satsning mot barn och ungdomar skapas möjligheter att använda vattnet som en outnyttjad aktivitetsplats för kunskap, fiske, vattenvård med mera. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö.


För mer information, se projektägarens hemsida:

https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/7671/Ja-till-mer-ungdomsverksamhet-p%C3%A5-Gotland


Hushållningssällskapet

”Nätverkande näbbgäddor” Projektet handlar om att introducera den nygamla fiskarten näbbgädda, förnya Fiskets Dag och utbyta erfarenheter med Dagö som genomför en årlig Näbbgäddefestival. Tanken är också att lokala, nationella och internationella nätverk ska etableras. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://fiskmatgotland.wordpress.com/about/


Hushållningssällskapet

”Fiskguide Gotland” Projektet handlar om att öka kunskapen om gotländsk fisk genom kompetensutveckling kring olika fiskarter samt marknadsföring. Ett flertal fiskarter kommer att analyseras och produktblad tas fram till en komplett Fiskguide som riktar sig såväl till branschen som till konsumenter. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://fiskmatgotland.wordpress.com/about/


Leader Gute Ideell Förening

”Samverkan för lokal energiomställning” Projektet handlar om att samla de på Gotland verksamma fria aktörerna inom ämnesområdet som berörs av Energimyndighetens förstudie om energiomställning på Gotland. Samarbete ska etableras och en plan som beskriver målgruppens roll i energiomställningen ska tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning.


För mer information, se fliken LAG-ägda projekt.


Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

 "Fiskeland Gotland – i samverkan för hållbart sportfiske" Projektet handlar om att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sportfiske genom att skapa nätverk med berörda aktörer. I nätverket ska en spridd, förankrad och implementerad policy avseende sportfiske på Gotland tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se föreningens hemsida: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6164


Leader Gute Ideell Förening

”Viktiga vägen till kusten (strandi)” Projektet handlar om att ta fram en modell för långsiktiga driftsformer för enskilda vägar och samfälligheter i syfte att hålla kust- och strandområden tillgängliga för fiskets behov. Projektet kan även komma att gynna andra målgrupper och näringar, exempelvis turistnäringen, samt fungera som modell för upprättande av andra typer av samfälligheter och avtal. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se fliken LAG-ägda projekt.


Leader Gute Ideell Förening

”Hållbara företagare = hållbara företag” Projektet handlar om att öka kompetensen hos företagare på Gotland i syfte att ge så goda förutsättningar som möjligt utifrån ett ekonomiskt och socialt perspektiv för att därmed bli konkurrenskraftiga och få en ökad växtkraft. I projektet kommer 20-30 personer få rådgivning/utbildning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag


För mer information, se fliken LAG-ägda projekt.


Föreningen Fyrtillsyn Gotland

”Från Vippfyr till GPS” Projektet handlar om att bevara och dokumentera de kulturhistoriskt intressanta inseglingsmärkena och fiskefyrarna vid Ronehamn samt fiskelägena Hus och Tomtbod. Dessa landmärken har använts för fiske och sjöfart men har nu spelat ut sin roll. Projektet förväntas bidra till att öka attraktionskraften av den aktuella kuststräckan för boende och besökare. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö. 


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


Medeltidsveckan på Gotland AB

”Medeltida Jul på Gotland – en hållbar kvalitetsdestination” Projektet handlar om att lyfta Visby som vinterdestination inom besöksnäringen samt hitta en långsiktig gångbar och hållbar besöksanledning till Gotland. I projektet ingår ett arrangemang i medeltida miljö på temat Medeltida Jul. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.2018

LAG:s beslut om prioritering av projektansökningar som fått slutligt beslut från Jordbruksverket.


 • Gotlandslins AB

”Utveckling av linsodling och förädling på Gotland” Projektet handlar om att bidra till utvecklingen av produkten Gotlandslins genom att få till stånd en sorterings- och rensningsanläggning för tester och metodutveckling. I projektet ingår även kompetensutveckling på temat. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Projektägaren saknar hemsida.


 • Coompanion Gotland

”Av egen kraft – självständiga sociala företag” Projektet handlar om att öka möjligheten till sysselsättning för alla genom att ge sociala företag förutsättningar att bedriva verksamhet på affärsmässig grund. Detta kommer att uppnås genom insatser kring utbildning och rådgivning samt fördjupat samarbete mellan sociala företag. Individer som står långt från arbetsmarknaden/har en svag ställning kommer att genomgå utbildning i syfte att ge varaktig sysselsättning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.8 Öka möjligheter till sysselsättning för alla.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Studio Lomakka AB

”ULL UPPÅT VÄGGARNA – Gotländsk ullfiber som isolerande skikt” Projektet handlar om att hitta nya användningsområden för ullfiber. I projektet kommer prototyper för ullfiberbaserat isoleringsmaterial att tas fram och testas i verklig miljö i form av ett visningshus. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Påskfestival Gotland

”Påskfestival Gotland – musik – konst – dans” Projektet handlar om att utveckla en besöksanledning till Gotland i form av en festival som ska äga rum under flera dagar och på olika platser runt om på Gotland. Festivalen är planerad till 2019 men en plan för festivalens fortlevnad ska också tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • WAILA Aktiebolag

”E-kol-ogiskt! Ett demonstrationsprojekt för biokolanvändning på Gotland” Projektet handlar om att bidra till ökad vatten- och näringsuppehållande kapacitet i mark för att på så sätt skydda grund-, yt- och havsvattenresurserna samt att bidra till att motverka klimatförändringar genom kolfastläggning i mark. Detta ska uppnås genom fältförsök avseende användning av biokol. I projektet ingår också att analysera och utvärdera försökens effekter. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö.


För mer information, se projektägarens hemsida: http://waila.se/e-kol-ogisk-waila-startar-leaderprojekt/


 • Gotland Grönt Centrum AB (svb)

”Innovationer och ökad förädling från primärproduktion” Projektet handlar att skapa en innovationsplattform för hela värdekedjan för att på så sätt öppna för innovationsprocesser och stödja primärproducenter och andra berörda inom de gröna näringarna i att få till gröna värdekedjor från råvara till slutkonsument. Detta ska uppnås genom att öka samverkan, kunskap och innovativ utveckling samt öka affärsmässighet och försäljning av miljömässigt hållbara produkter. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Föreningen Gotlandståget

”Föreningen Gotlandståget” Projektet handlar om att öka verkstadskapaciteten och få till en bättre arbetsmiljö för att samtidigt kunna möjliggöra en ökad efterfrågan av besökare till museijärnvägen. Detta kommer att uppnås genom investeringar i en ändamålsenlig vagnshall vid Hesselby Jernvägsstation. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Gotlands Lokalfinansiering AB (svb)

”Verktyg för säkra pengar” Projektet handlar om att utveckla nya former av kapitalförsörjning. Detta ska uppnås genom att ta fram och marknadsföra en ny plattform för kapitalförsörjning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Hemseortens pensionärsförening

”Seniormässa i Hemse” Projektet har sin utgångspunkt i att få äldre att så långt som möjligt själva förbättra sin ekonomiska och sociala status samt sin hälsa. I projektet ingår att uppmärksamma de äldres situation utifrån olika perspektiv genom att anordna en seniormässa. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.5 Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen.


För mer information, se föreningens hemsida: https://pro.se/Distrikt/Gotland/Samorganisationer/Gotland/Foreningar/PRO-HEMSEORTEN/


 • Nygarn Utveckling AB

”Austerland Energi lokalt energinätverk för hållbar utveckling på Östergarnslandet” Projektet handlar om att kartlägga förutsättningarna för ett lokalt, integrerat och hållbarhetsanpassa energinätverk, avseende såväl behovet av ny teknik som sociala och strategiska grepp för att engagera lokalbefolkningen. Detta ska uppnås med hjälp av bland annat kompetensutveckling, internationella kontakter, energiinventering och produktion av biokol. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal energiomställning.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://www.austerlandenergi.se/


 • Gotland Regional Matkultur ekonomisk förening

”Utveckling matsamverkan på Gotland” Projektet handlar om att öka samarbete och kunskapsutbyte mellan livsmedelsproducenter på Gotland, i övriga Sverige samt producenter i andra länder. Aktiviteterna i projekt handlar bland annat om att anordna inspirationsträffar, workshops, bedriva uppsökande verksamhet och ordna studieresor i Sverige och andra länder. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Hushållningssällskapet i Gotlands län

"100 gröna och blå upplevelser på Gotlands landsbygd" Projektet handlar om att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom nätverk och kluster för att på så sätt utveckla gemensam marknadsföring av gröna och blå upplevelser på Gotland. I projektet ingår bland annat att genomföra seminarier, nätverksträffar, samla in kunskap om besöksnäringen samt inventera och tydliggöra behovet av information på andra språk om gröna och blå upplevelser. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://ruraltourismgotland.wordpress.com/projekt/


 • Ljugarns Hamnförening ekonomisk förening

"Förstudie – Samverkan Ljugarn" Projektet handlar om att undersöka förutsättningarna för samverkan och genomförande av gemensamma insatser för en hållbar utveckling av bygden. I projektet ingår bland annat att ta fram ett underlag för bildandet av ett lokalt utvecklingsbolag som kan stödja nya tjänster och hitta nya finansieringsformer för utvecklingsprojekt i området. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Studieförbundet Vuxenskolan

"Mitt val Gotland" Projektet handlar om att öka delaktigheten och inflytandet i den demokratiska processen för personer med intellektuell funktionsnedsättning, i första hand med fokus på valet 2018. I projektet ingår bland annat att ta fram utbildningsmaterial anpassat till målgruppen samt att på flera platser på Gotland genomföra utbildningar, debatter och frågestunder på temat demokrati. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.5 Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Leader Gute Ideell förening, transnationellt samarbetsprojekt

"OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development" Syftet med projektet är att bidra till gemensamma kontaktytor för transnationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör resurseffektivisering och förnyelsebar energiframställning. Målet med projektet är ta fram en handbok som omfattar planer för energiomställning med hänsyn till skala och geografiskt läge. Projektet kommer att genomföras i samverkan på lokal, nationell och internationell nivå. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning. 


För mer information, se fliken LAG-ägda projekt.


 • Relearn Suderbyn

"Pilotprojekt Biogasuppvärmning" Projektet handlar om att öka intresset för lokal produktion och konsumtion av biogas genom att praktiskt demonstrera rå biogas för uppvärmning av byggnader. Projektet handlar också om att anordna säkra transporter och förvar av rå biogas. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverka för lokal förnyelsebar energiomställning.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Suderbyn ekonomiska förening

"Förstudie Gotlands eko-bilpool" Projektet handlar om att undersöka möjligheterna till en eko-bilpool på Gotland genom att bland annat göra en marknadsstudie och ta fram kalkyler. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.2 Öka användningen av förnyelsebar energi.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Svenska Cykelsällskapet

"Nya Gotlandsleden (NGL)" Projektet handlar om att möjliggöra utvecklingen av cykelturismen genom att uppdatera och skylta om nuvarande cykelled. Till detta ska olika produkter och tjänster liksom informationsmaterial tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se SCS hemsida: http://www.svenska-cykelsallskapet.se/leder/pdf/Gotlandsleden.pdf


 • Mästerby Hembygdsförening

"Mästerby Prästänge" Projektet handlar om att anordna en vandringsled och bandtun i Mästerby prästänge i suýfte att iordningställa en viktig mötesplats och utöka antalet besökare genom olika aktiviteter. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se hembygdsföreningens hemsida: https://masterbyhembygdsforening.wordpress.com/


 • Gotfire Aktiebolag

"Varför bioenergin är viktig för att nå klimatmålen" Projektet handlar om att genomföra en föreläsningsturné och kunskapshöjande insats på temat uppvärmning med biobränsl och nyttan med att ställa om från fossil och/eller eluppvärmda fastigheter. Detta kan i förlängningen ge ringar på vattnet för den gröna näringen som producent av biobränslen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.2 Ökad användningen av förnyelsebar energi.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://www.gotfire.se/index.php/sv/


 • Gotlands Biskötares ekonomiska förening

"Honung Gotlandica" Projektet handlar om att undersöka hur man bäst kan utveckla binäringen på Gotland. I projektet ingår att ta fram en rapport och identifiera två utvecklingsområden. Vidare ska en analys av kompetensbehov göras. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Lantbrukarnas Ekonomi AB

"Förstudie Energiomställning – grönt näringsliv på Gotland" Projektet handlar om att tillsammans med det gröna näringslivet utforska vilka resurser och råvaror på Gotland som kan bidra till förnybar bioenergi. I projektet ingår också att undersöka metoder för resurseffektivisering som kan nyttjas för att reducera den fossila användningen i företagen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/aktuellt-arbete/projekt1/2017

LAG:s beslut om prioritering av projektansökningar som fått slutligt beslut från Jordbruksverket.


 • Föreningen Fårö Framtid

"Projekt Servicehus i Kyrkviken på Fårö" Projektet handlar om att undersöka möjligheterna att uppföra en byggnad som ska bidra till förbättrade möjligheter att bo och leva på Fårö för alla generationer. I projektet ingår bland annat att identifiera behovet av boende för äldre, behovet av gemensamma mötesplatser och se på möjligheterna till samutnyttjande av lokaler vid Bergmancenter. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter


För mer information, se föreningens hemsida: http://www.faroframtid.se/eu-projekt


 • Produkt Gotland

"Fossilfri Framfart, information" Projektet handlar om att bidra till en ökad användning av el och biogas som transportbränsle i linje med nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta till år 2030. I projektet finns en målsättning om att efter projektets slut ha ökat andelen småföretag som leasar eller köper en fossilfri tjänstebil. Projektet ska också ge en aktuell bild av ladd- och gasinfrastrukturen på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning.


För mer information, se projektets hemsida: https://fossilfriframfart.se/


 • Equmeniakyrkan västra Gotland

"Gym i Väte" Projektet handlar om att iordningställa en befintlig lokal för gemensamma möten och friskvårdsaktiveter för att på så sätt bidra till att göra Väte till en attraktiv socken att bo och verka i. Väte utsågs till ”Årets socken” 2017. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag


För mer information, se kyrkans hemsida: http://gotlandsvastra.se/verksamhet/kraftkallan-gym/


 • Coompanion Gotland

"Stödstruktur för ny- och småföretagande. Företrädesvis sociala företag och nyanlända som äger och driver" Projektet handlar om att stärka små företag, sociala företag och företag bland nyanlända genom att erbjuda en struktur för stödjande processer som är nödvändiga för att underlätta för företagandet. Vid projektets slut ska det finnas ett självständigt team som kan tillhandahålla stödjande processer för berörda företag. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se Coompanions hemsida: https://gotland.coompanion.se/starsida/leaderprojekt-2018-stodstruktur-ny-och-smaforetagande/


 • Hushållningssällskapet

"Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland" Projektet handlar om att inventera förutsättningarna för att utveckla en ullfiberbaserad industri på Gotland. Projektet bedöms kunna bidra till att skapa nätverk av olika slag och inventeringen kommer att presenteras i en rapport och ett seminarium/workshop. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=forutsattningar-for-ullfiberbaserad-industri-pa-gotland


 • Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

"Restaureringsåtgärder för öring - för hållbar fisketurism" Projektet handlar om att genomföra ett antal restaureringsåtgärder i 5-7 vattendrag på Gotland för att gynna utvecklingen av starkare bestånd av öring. Återställningsarbetet bedöms i övrigt bidra till högre biologisk mångfald och en bättre vattenmiljö. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället.


För mer information, se föreningens hemsida: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6164


 • Sveriges Sportfiske och Fiskevårdsförbund

"Fiska på Gotland" Projektet handlar om att skapa nya fiskemöjligheter i sjöar, träsk och större vattendrag. Utgångspunkten är att fiskevatten ska vara tillgängliga för alla via upplåtelse genom försäljning av fiskekort. I projektet ingå också arr tydliggöra och samordna regelverk för fiske samt utreda förutsättningarna för fiske i ett antal områden. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Utveckla produkter och tjänster inom fiskerinäringen.


För mer information, se föreningens hemsida: https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/6164


 • Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

"Framtidens företagare på Gotland" Projektet handlar om att rusta företagare i trädgårds- och rotfruktsbranschen att möta framtiden genom utbildning i ledarskap för det gröna näringslivet och på så sätt kunna bidra till att nå mål med koppling till regionala och nationella strategier.  Vidare ska ett nätverk för erfarenhetsutbyte och företagsutveckling skapas. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/aktuellt-arbete/projekt1/


 • Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF)

"Effektiva ägarskiften på Gotland" Projektet handlar om att med anpassade individuella koncept för ägar- och generationsskiften sänka medelåldern i landsbygdsföretag på Gotland. Detta ska i sin tur generera ett snabbare tempo vid genomförande av ägarskiften samt möjliggöra nya affärsmöjligheter för att utveckla företag och näringen på landsbygden. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/gotland/aktuellt-arbete/projekt1/


 • Gotlands tryffelförening

"Nya tryffelupplevelser" Projektet handlar om att skapa upplevelser kopplade till tryffel som kan nå olika målgrupper inom besöksnäringen och i förlängningen stärka tryffelnäringen på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se projektägarens hemsida: http://www.tryffel.se/projekt/


 • Visby Speedball

"Investering i ny airballbana och marknadsföring av speedball som aktivitet på Gotland" Projektet handlar om att utveckla tävlingsformen av paintball (speedball) genom att bygga en airballbana av tävlingsstandard. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se föreningens hemsida: www.paintbollgotland.se


 • Björke hembygdsförening

"Utveckling Björke socken - generations- och konferensmöten Gotland" Projektet handlar om att utveckla Björkegården till en mötesplats för alla, där barn, unga och gamla kan mötas kring utvecklande aktiviteter. Lokalen kommer att IT-anpassas med en konferens- och ljudanläggning för att på så sätt bredda lokalens användningsområde. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se föreningens hemsida: https://www.hembygd.se/bjorke/projekt-fran-jordbruksverket/


 • Föreningen Stavgard

"Förstudie Destination Stavgard" Projektet handlar om att skapa samverkan för att långsiktigt utveckla upplevelsemiljön kring platsen Stavgard. En förstudie ska tas fram för det fortsatta arbetet och en samverkansform ska etableras under projekttiden. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.


För mer information, se föreningens hemsida: http://stavgard.se/projekt.html


 • Slite utveckling AB                                                                   

”Enholmen” Projektet handlar om att lägga en grund för utvecklingen av Enholmen i Slite skärgård. Tanken är att en entreprenör sedan ska kunna ta över och driva besöksmålet. I detta skede är målsättningen att ta fram en rapport som redovisar en långsiktigt hållbar driftslösning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: http://www.sliteutveckling.se/project.html


 • Hoburgs Näringslivs Intresseförening

"Utveckla Sudret – ett integrationsprojekt" Projektet handlar om att genom nära samarbete med lokalbefolkningen göra asylsökande delaktiga i samhället på alla nivåer. I projektet ingår att gemensamt ta fram en utställning, hålla seminarier och sammanställa integrationsarbetet i en skrift. Projektet drivs i samverkan mellan fiskenäringen och restaurangbranschen genom bland annat gemensam marknadsföring. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.5 Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen


För mer information, Storsudrets hemsida: http://www.storsudret.com/projekt/


 • Skogsägarna Mellanskog ek. för.

"Lönsam skogsskötsel i naturvårdsskogar och betesmarker på Gotland. Ett pilotprojekt för att utvärdera utbyte av ved och virke, ekonomi och naturvårdsnytta" Projektet handlar om att i samverkan med berörda aktörer genomföra ett pilotprojekt i form av metodutveckling kring skogliga åtgärder i naturvårdsskogar och betesmarker. I projektet ska utbyte av ved och virke, ekonomi och naturvårdsnytta utvärderas och metoden ska kunna spridas genom utbildningsträffar och skriftlig dokumentation. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Knutpunkt Hemse AB

"Utveckla Sudret!" Projektet handlar om att inventera de ekonomiska förutsättningarna på södra Gotland, Sudret, och komma fram till möjligheter att vända den negativa utvecklingen. En lokalekonomisk analys kommer att tas fram i samverkan och utgöra grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling.


För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: https://knutpunkthemse.wordpress.com/projekt-utveckla-sudret/


 • Kulturföreningen Östersjöparken

"Förstudie" Projektet handlar om att göra en studieresa till Danmark och Bohuslän för att inhämta kunskap och erfarenhet kring förnyelsebar energi. Erfarenheterna kommer att sammanställas till ett beslutsunderlag för utbyggnad av Östersjöparken som mötesplats för förnyelsebar energi på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Förnyelsebar energiomställning på Gotland och insatsområdet 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Gotland Grönt Centrum AB

"Linsodling på Gotland" Projektet handlar om att få igång odling av linser på Gotland genom försöks- och demonstrationsodling. Tanken är att detta ska leda till en förädlingsindustri som bygger på grödan. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se GGC:s hemsida: http://grontcentrum.se/livsmedel/projekt-linsodling-pa-gotland/


 • Uppsala universitet, Campus Gotland, forskningsstationen vid Ar

"Beståndsövervakning för hållbar förvaltning av flundra på Gotland" Projektet handlar om att få till en hållbar förvaltning av flundra runt Gotland. Under projektets gång kommer ett beståndsövervakningsprogram att tas fram, bland annat med hjälp av provfiske i gotländska vatten. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället.


För mer information, se Campus Gotlands hemsida: http://www.campusgotland.uu.se/ar/forskning/bestandsovervakning/


 • Hushållningssällskapet

"Produktutveckling – marknadsföring Gotländsk fisk" Projektet handlar om att öka värdet på och tillgängliggöra lokalt fångad fisk. I projektet ingår att ta fram nya produkter och smaker. Projektet drivs i samverkan mellan fiskenäringen och restaurangbranschen genom bland annat gemensam marknadsföring. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=smaskaliga-fiskeprojekt-pa-gotland


 • Husbods samfällighetsförening

"Renovering av Husbodarnas Fiskeläge i Alnäsaviken Fårö" Projektet handlar om att öka tillgängligheten till hamnen vid fiskeläget och på så sätt utveckla en besöksplats för bad, fiske och rekreation. Kaj och badbrygga kommer att renoveras och informationsmaterial i olika form kommer att tas fram. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se projektägarens hemsida: https://ekstrommax.wixsite.com/husbodsamfallighet • Forum Östersjön

"Fiskodling i växthus – fas 1" Projektet handlar om att hämta in kunskap och erfarenheter från redan etablerade landbaserade fiskodlingar som underlag för projektering och samverkan kring en fullskalig anläggning på södra Gotland. I projektet ingår studiebesök, att skapa en driftorganisation och ta fram finansieringsplan för nästkommande faser av etableringen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.


Mer information kommer att läggas in på projektägarens hemsida. Vi länkar dit när det finns tillgängligt.


 • Bläse Kalkbruksmuseum

”Uppbyggnad av stentåget mellan kalkbruksmuseet och brottet” Syftet med projektet är att stärka besöksområdet genom att fördjupa och bredda upplevelsen vid kalkbruksmuseet. En ny tågsträcka kommer att iordningställas och en fotoutställning på temat stenindustrin kommer att göras tillgänglig. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se föreningens hemsida: http://blase.se/


 • Hushållningssällskapet

"Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland" Projektet handlar om att skapa nya förutsättningar för det lokala kustfisket genom samarbeten med andra regioner där erfarenheter finns. I projektet ingår också att undersöka nya fiskeredskap  som i sin tur kan bidra till att utveckla det småskaliga fisket på Gotland. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.


För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=smaskaliga-fiskeprojekt-pa-gotland


 • Leader Gute Ideell förening, internationellt samarbetsprojekt

"Säl och skarv" Syftet med projektet är att genom nationsöverskridande samarbete uppnå ett hållbart fiske och vattenbruk och dokumentera sälens och skarvens inverkan. Målet med projketet är en Östersjögemensam faktabas med befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket, ett redskap för yrkesfiskare och dess företrädare. Projektet ska också bidra till en gemensam plattform för samarbeten mellan aktörer inom fiskeområdena i Östersjöregionen.  Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.4 Hållbar miljö i lokalsamhället


För mer information, se fliken LAG-ägda projekt.


2016

Under 2016 har LAG beslutat om prioritering av 11 projektansökningar inklusive Leader Gutes driftansökan. Följande projektansökningar har fått slutligt beslut från Jordbruksverket.


 • Region Gotland, Kultur- och fritidsförvaltningen

"Nytt elljusspår i Slite 2017" Syftet med projektet/investeringen är att skapa förbättrade förutsättningar för en god folkhälsa och öka användandet av motionsspåret i Slite under hela året genom att förbättra ett befintligt elljusspår i Slite. Projektet ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om folkhälsa och platsen görs tillgänglig för en bred allmänhet. Projektets syfte överensstämmer med mål och indikatorer i utvecklingsstrateginsövergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet  2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag.


För mer information, se Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/93323


 • Slite Utveckling AB

"Akvaponi – recirkulerande vattenbruk" Projektet handlar bland annat om att i samverkan med lokala aktörer utreda förutsättningarna för etablering av en anläggning för fiskodling kopplad till odling i växthus samt att öka kunskaperna om näringen och hur den kan etableras på Gotland. Insatsen ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om samarbete, entreprenörskap och innovation. Projektet kommer att bidra till utvecklingen av en helt ny näring för Gotland och ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster.

 

För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: http://www.sliteutveckling.se/project.html


 • Hushållningssällskapet

"Kulturspannmål på Gotland – internationell konferens och kvalitetsarbete" Projektet handlar om att ge möjlighet för ett antal gotlänningar att delta vid en nationell konferens om kulturspannmål. Projektet handlar också om att genomföra rådgivningsinsatser på temat kulturspannmål. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.1 Ökad kompetens i lokala företag.

 

För mer information, se Hushållningssällskapets hemsida: http://hushallningssallskapet.se/?projekten=kulturspannmal-pa-gotland-internationell-konferens-och-kvalitetsarbete


Information finns också på föreningen Gutekorns hemsida: https://gutekorn.wordpress.com/projekt/pagaende-projekt/


 • Klintetraktens Framtid

"Utegym på Balan" Projektet handlar om att anlägga ett utegym och på så sätt bidra till att utveckla mötesplatsen Balan i Klintehamn. Insatsen ligger väl i linje med utvecklingsstrategins mål om folkhälsa och platsen görs tillgänglig för en bred allmänhet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjligheter till gemensamma aktiviteter.

 

För mer information, se föreningen föreningens hemsida: http://www.klintetrakten.se/nytt-utegym-vid-balan/


 • Gotlands Idrottsförbund

"Friskvård på Gotland" Projektet handlar om att genom samverkan mellan Idrottsförbundet, idrottsrörelsen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt privata friskvårdsaktörer öka folkhälsan för alla åldrar inom två geografiska områden på Gotland (Hemse och Slite). Projektet handlar också om att utveckla friskvård på recept och åldersanpassad verksamhet för idrott och motion hela livet. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag.


För mer information, se idrottsförbundets hemsida: http://www.rf.se/Distrikt/gotlandsidrottsforbund/Projekt/friskvardpagotland/


 • Knutpunkt Hemse AB

"Fem nya mötesplatser i Hemse" Projektet handlar om att tillsammans på orten ta fram fem förslag på fem nya mötesplatser. Förslagen ska visualiseras och sedan behandlas av utvecklingsbolaget som kan besluta om att gå vidare med ytterligare ansökningar för att förverkliga förslagen. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripande mål Hållbart småföretagande och insatsområdet 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk.


För mer information, se utvecklingsbolagets hemsida: https://knutpunkthemse.wordpress.com/projekt-fem-nya-motesplatser/


 • Etelhem hembygdsförening

"Vandringsled Hageby Etelhem" Projektet handlar om att anlägga en vandringsled med rastplats

i kulturlandskapet omkring Hageby träsk och Bendesborg i Etelhem. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se socknens hemsida: http://www.etelhem.nu/hembygdsf%C3%B6rening-36264909


 • Rone Nya Bygdegårdsförening

"Multimedia och IT-anpassning samt energispraåtgärder Rone bygdegård" Projektet handlar om att öka bygdegårdens attraktionskraft för uthyrning genom att utrusta den med tekniska faciliteter såsom konferensanläggning och ljudanläggning. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.         


För mer information, se föreningens hemsida: http://bgard.rone.se/


 • Västergarns hembygdsförening

"Öka användningen av hembygdsgården" Projektet handlar om att öka användningen av hembygdsgården genom att bland annat IT-anpassa en möteslokal, rusta upp en tillhörande lada för aktiviteter, iordningställa en naturstig och ta fram informationsmaterial. Projektet ligger inom utvecklingsstrategins övergripand mål Leva och verka på hela ön och insatsområdet 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter.


För mer information, se föreningens hemsida: http://www.vastergarn.info/pagaende-projektPrioriterade projekt