Mål 1.  Hållbart småföretagande


Vi har identifierat behov av fler arbetstillfällen på ön, med ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet som grund, där leadermetoden kan användas för lokal utveckling. Ett hållbart företagande är ett relevant sammantaget begrepp, som vi använder som ett av våra övergripande mål. I begreppet hållbart inkluderar vi lönsamma, socialt, kulturellt och miljömässigt hållbara företag över tid.


Gotland är i sig ett starkt varumärke som har möjlighet att ytterligare stärkas genom att fler av öns förutsättningar används i mycket större utsträckning än idag. Lantbruk, fiske och livsmedelsförädling är basnäringar tillsammans med besöksnäringen. Både de gröna näringarna och den blå näringen har tillväxtpotential.


Levande hamnar med fiske och möjlighet att köpa lokalt fångad och förädlad fisk är en betydelsefull del av bilden av Gotland, på samma sätt som jordbrukets  öppna landskap och gårdsbutikerna.


Småföretagandet är omfattande och diversifierat och utvecklingsmöjligheterna kan tas tillvara genom t.ex. breddad kompetens, ökad jämställdhet och fler internationella samarbeten. Fysiska och virtuella mötesplatser blir allt viktigare. Förädlingsgraden av råvara från hav, skog och jord är i dagsläget jämförelsevis låg. Vi ser stor potential i att utveckla besöksnäringen för internationell marknad, och särskilt med inriktning på efterfrågan från besökare med specialintressen,     t.ex. kopplat till natur- och kulturupplevelser, lokalt producerad mat samt konst och konsthantverk.


Det finns tillgång till bredband på 100 Mb på hela ön 2016. Detta är en viktig förutsättning för ett hållbart företagande.


Målområdet har främst bäring på flera tematiska mål i regionalfonden, havs- och fiskerifonden och landsbygdsfonden. Starkast koppling finns till målet som handlar om ökad konkurrenskraft i små och medelstora företag. Forskning och innovation är mål i landsbygdsfonden och regionalfonden där det också finns koppling till målområde 1.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se