Mål 2.  Leva och verka på hela ön


Vi har identifierat behov att förbättra förutsättningarna för att leva och verka på hela Gotland. Här kan leadermetoden bidra lokalt genom att stimulera till nya samarbeten som genererar nya lösningar. Vårt andra övergripande mål handlar både om praktiska och sociala förutsättningar som gör att det är möjligt för alla att leva, arbeta och utöva fritidssysselsättningar med så stor valfrihet som möjligt. Här handlar det om stärkt attraktionskraft för att öka inflyttningen till ön samt motverka landsbygdens avfolkning och ojämna åldersstruktur.


Det behövs nya gemensamma modeller och metoder för att långsiktigt lösa vattenhushållningen och avloppshanteringen på ön. En nära samverkan mellan samhällets aktörer är av vikt. Forskning, myndigheter och invånare kan tillsammans göra en hel del utifrån lokalt perspektiv.


Förutsättningarna är goda för att utveckla stränderna och havet genom miljö-inriktade åtgärder som även gör att tillgängligheten för människor ökar. Tillgången till lokal service, vård och omsorg samt goda kommunikationer för både personer och gods, är ofta avgörande för de val som görs av privatpersoner och näringsidkare. Alternativ till det offentliga behöver utvecklas.


Fysiska mötesplatser är grundläggande för en aktiv bygd. Med tillgången på bredband med hög kapacitet finns möjligheter att utveckla verksamhet i gemensamma lokaler på landsbygden, men det behövs också ändrade förut-sättningar för ekonomiskt hållbar drift av föreningsägda idrotts¬anläggningar, bygdegårdar och andra lokaler där förenings-, utbildnings- och företags-aktiviteter kan bedrivas också på sikt. De internationella kontakter som föreningsliv och idrottsrörelse har, kan bli en tillgång. 


Vi har även identifierat behov att förbättra de sociala förutsättningarna för att leva och verka. Vi ser extra stora fördelar med att arbeta med leadermetoden utifrån ett flerfondsperspektiv, inom detta målområde.


Alla människors rätt till delaktighet i den demokratiska processen och till utbildning och arbete på lika villkor är centralt för att den fysiska platsen ska ge möjligheter till ett gott liv. Det finns många engagerade eldsjälar på ön, men det finns också de individer som upplever att de inte blir hörda eller inte passar in. Ungdomsarbetslösheten och den säsongsberoende arbetsmarknaden är påtaglig.

Kunskapen om lokal ekonomi är bra underlag för fortsatt utveckling. Nya lösningar för finansiering för företag och organisationer behöver tas fram.


Målområdet har bäring på flera tematiska mål och olika fonder. I socialfonden handlar dessa om hållbar sysselsättning, social delaktighet samt utbildning/ livslångt lärande. Även landsbygdsfonden har dessa mål.

Havs- och fiskerifonden har mål för hållbar sysselsättning.


Ökad IT-användning är mål inom regionalfonden och landsbygdsfonden.

Skydda miljön är mål för havs- och fiskerifonden och landsbygdsfonden.Leva och verka på hela ön


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se