Horisontella mål


De horisontella målen (principerna) ska genomsyra alla delar i strategins genomförande. Det betyder att såväl LAG, kansli och projektägare ska förhålla sig till dessa och därmed ”vässa” utvecklings¬arbetet för att få in nya sätt att tänka. Frågorna som ska ställas är: ”Har vi tänkt på, och tagit med de här perspektiven så långt som det är möjligt?” och ”Kan vi göra något mer för att kommunikation/ metoder/projektupplägg/sammansättning av personer i grupper/projektgenomförande/uppföljningar m.m. ska kunna svara bättre mot målen?”


Indikatorerna för de horisontella målen är viktiga mått för att mäta hur många projekt som arbetar aktivt för att nå de horisontella målen.


Övergripande horisontella mål för hela strategin


Indikatorer


[Mål 1] Jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering

13% av projekten får poäng i urvalskriteriet och kännetecknas då av att dom helt eller delvis har som mål att öka jämställdheten, generellt eller för ett särskilt område där det finns en underrepresentation. 


[Mål 2] Hållbar miljö

32% av projekten får poäng i urvalskriteriet och kännetecknas då av att dom helt eller delvis har som mål att jobba för en bättre miljö, för energieffektivisering/förnybar energi och/eller för minskad klimatpåverkan.


[Mål 3] Barns och ungas delaktighet

13% av projekten får poäng i urvalskriteriet och kännetecknas då av att dom helt eller delvis har som mål att öka barns och ungas delaktighet i lokal utveckling.


[Mål 4] Innovationer

34% av projekten får poäng i urvalskriteriet och kännetecknas då av att dom helt eller delvis har som mål att stimulera innovation. 


[Mål 5] Folkhälsa

7% av projekten får poäng i urvalskriteriet och kännetecknas då av att dom helt eller delvis har som mål att öka folkhälsan.

 

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se