Mål 1.  Jämställdhet, likabehandling och ickediskriminering


Det första målet handlar om att delta i samhället på lika villkor oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller funktionsnedsättning.


Särskilt framhåller vi jämställdhetsperspektivet i strategin, för att hela Gotlands befolkning ska vara så väl representerad som möjligt, och att såväl kvinnor som män ska ta del av den utveckling som kan komma genom leadermetoden.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se