Lokal utvecklingsstrategiUtvecklingsstrategin är det dokument som beskriver Leaderområdet Gotland. Den beskriver också de mål och urvalskriterier som ligger till grund för LAGs beslut om prioritering av projekt.


Här kan ni läsa strategin


version 2, giltig fr.o.m. 2018-01-01

 

  • Leader Gutes strategi (PDF)       

version 1, giltig t.o.m. 2017-12-31


version 1, giltig t.o.m. 2017-12-31


version 1, giltig t.o.m. 2017-12-31


Övrigt
Gotland är i ett svenskt perspektiv en levande landsbygdskommun med ett starkt externt varumärke som förknippas med kvalitet och oförstörd natur. Natur- och kulturresurserna kan användas ännu bättre för att stärka Gotlands tillväxt. En utmaning är att bygga tillväxten på hållbarhet i alla steg, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Genom bred samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor, innovativa tillvägagångssätt samt utbyte med aktörer på nationell och internationell nivå, och med forskning, kan lokalt ledd utveckling göra skillnad och ge resultat.


Visionen är att Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust blir så mycket bättre! Analysen som ligger till grund för strategin pekar ut riktningen mot några övergripande målområden.


De handlar om hållbart företagande, om förutsättningar för att leva och verka, om förutsättningar för attraktiv och god miljö i närområdet, om social gemenskap och möjligheter till inflytande oavsett individens förutsättningar, samt om omställning till en energisnål och klimatanpassad ekonomi. Vi har summerat detta till tre s.k. målområden och i vart och ett lyft fram de viktigaste och mest prioriterade utmaningarna.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust: Så mycket bättre!"


På Gotland trivs en mångfald av människor och situationen för boende, arbete och livet i stort präglas av långsiktigt hållbar tillväxt, gemenskap och livslust.


På Gotland tar vi ansvar för oss själva, varandra och vår omvärld - vi arbetar aktivt tillsammans med hållbarhet vad gäller miljö, människor och arbete för ökat välmående, företagsamhet, lönsamhet och framtidstro.


På Gotland har vi förutsättningar för att bo och verka över hela ön - förutsättningar som vi skapat tillsammans.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se