Vårt viktigaste instrument


Insatsområden beskriver vad som ska hända inom ramen för utvecklingsstrategin.


Varje projekt - insats - bedöms inom ett så kallat insatsområde. Insatsområdena är en av de mest centrala delarna i Leader Gutes utveckingsstrategi och syftar till att konkretisera insatser som vi ser bidrar till att uppnå de övergripande målen.


Varje insatsområde har ett antal specificerade mål som ska visa vad vi vill uppnå med insatsområdet. Varje mål har ett antal specifika indikatorer med ett målvärde.


Insatsområdena spelar en avgörande roll när det kommer till att bedöma huruvida ett specifikt projekt ska prioriteras, det vill säga tilldelas pengar. I bedömningsprocessen betygssätts projekten utifrån urvalskriterier hur väl de uppfyller utvecklingsstrategins mål. Varje insatsområde har sina egna urvalskriterier. Det är därför viktigt att tydligt avgränsa projektet. Om ett projekt har delar som passar inom olika insatsområden så är det ofta bättre att dela upp projektet i flera projektansökningar - en ansökan för det som passar inom respektive insatsområde. Urvalskriterier och bedömningsgrunder finns som bilagor i utvecklingsstrategin.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se