Insatsområde 2.5  Öka invånarnas kunskap och möjlighet att delta i den demokratiska processen


Erfarenheterna och åsikterna från lokalnivån behöver tas tillvara bättre i samhället. Dialogen behöver stärkas mellan enskilda invånare, lokala utvecklingsaktörer och beslutsfattare. Kopplingen mellan landsbygden och staden behöver bli tydligare. Former för dialog och demokrati behöver utvecklas.


De ökade möjligheterna med IT-baserad dialog är en möjlighet bland flera. Det finns behov av att skapa ökat intresse hos invånarna i frågor som rör samhället vi lever i och ökad kunskap kring IT-användning.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna, i projektform, utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta för många fler att bli delaktiga i beslut. Det handlar även om att inkludera de grupper som idag inte känner sig som en del av samhället, t.ex. personer med funktionshinder, ungdomar och utlandsfödda.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.5.1 Ökad kunskap kring IT-användning.

 

2.5.2 Nya dialogformer/ dialogforum


2.5.3 Ökad kunskap i samhällsplaneringsfrågor

Antal deltagare

Antal deltagare med funktionshinder

Antal ungdomar

Antal utlandsfödda

Antal nya forum

150

  25

  25

  15

    5

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se