Insatsområde 2.2 Möjlighet till utbildning och jobb


Idag är det många som är beroende av bil för att ta sig till studier, arbete eller serviceorter för att handla, gå på bibliotek etc. För att underlätta vardagen, på ett miljöinriktat vis utan bil, behövs alternativa transportlösningar t.ex. pooler för samåkning och frakt. Lösningar kan tas fram med hjälp av appar och andra digitala hjälpmedel. Det kan också handla om att förflytta arbetsplatsen till människorna, skapa gemensamma arbetsplatser för distansarbete.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter att förflytta sig alternativt skapa lokala arbetsplatser.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.2.1 Alternativa

transportlösningar


2.2.2 Nya samordnade arbetsplatser

Antal samverkanslösningar

Antal användare

Antal nya arbetsplatser

3

75

3

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se