"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Socialfonden

2.8.1 Ökad möjlighet till matchning genom inspirationsträffar, kompetensutveckling, mentorskap, praktikplatser mm.

 

2.8.2 Utveckla sociala innovativa organisationer och företag.

 

2.8.3 Minska klyftan mellan stad och land

 

 

Antal deltagare

Antal män

Antal kvinnor

Antal deltagare med funktionshinder

Antal ungdomar

Antal utlandsfödda

 

Ant. anst. inkl. egenföretagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd

 

Ant. arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd

 

Antal nya verksamheter

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

Antal nya former av samverkan

Antal sociala företag

 

170

30

60

10

20

40

 

85

 

 

 

15

 

 

 

 

 

5

5

5

3

5

 

 

Insatsområde 2.8 Öka möjligheten till sysselsättning för alla

 

Arbetslöshet, låg inkomst och en känsla av utanförskap skapar ohälsa. Insikten att alla behövs för att Gotland ska bli en plats där alla kan arbeta och bo måste förankras hos gotlänningarna. Fördomar och rädslor ska bekämpas med kunskap och goda exempel.

 

För att främja individens möjligheter behövs strukturer för nätverksbyggande, utbildning och en personlig valfrihet. Fler och nya möjligheter för att underlätta övergång mellan studier och arbetsliv, t ex mentorskap och praktikplatser behövs. Det är viktigt att behovet hos arbetsgivarna tydliggörs och att kunskapen höjs hos både arbetsgivare och arbetstagare. Kunskap i olika former behövs för att förbättra människors ställning på arbetsmarknaden, det gäller särskilt kvinnor, ungdomar, nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

 

Sociala innovationer skapas när underifrånperspektiv på nya sätt möter sociala behov som inte tillgodoses av marknaden eller den offentliga sektorn. En samhällelig innovation riktar sig till hela samhället. Här finns möjligheter för en tydligare samverkan mellan stad och land.

 

Genom att använda leadermetoden kan flera aktörer i projektform utveckla möjligheter för fler att komma ut i arbetslivet.