1. Fomulera ert Projekt

Det första steget mot en ansökan om projektstöd är att gå från idé till projekt. Det vill säga att formulera ett utvecklingsprojekt som passar leadermetoden och Leader Gutes strategi. Här beskriver vi vad som är viktigt att tänka på i detta arbete 

Stämma överens med leadermetoden

För att ett projekt ska vara aktuellt för projektstöd måste det till att börja stämma överens med leadermetoden. Det innebär att projektet ska beakta hållbarhet, jämställdhet och inkludering.

Det är också grundläggande att projektet ska:

  • Utgå ifrån ett brett lokalt behov
  • Vara förankrat i samverkan mellan lokala aktörer
  • Ge nytta för många i bygden

Detta kan säkerställas exempelvis med enkla enkätundersökningar bland dem som bor och verkar i bygden och/eller lokala dialogmöten. Det är bra att dokumentera denna typ av undersökningar och möten för att senare kunna göra en tydlig och bra ansökan om stöd.

OBS! När det gäller projektstöd till företag är nyttan inriktad på en eller ett fåtal aktörer men ger en positiv effekt i bygden. Det kan vara exempelvis en bransch eller företagare i en socken som samarbetar för att utveckla en produkt eller tjänst.

Läs mer om leadermetoden

Matcha Leader Gutes strategi

För att kunna söka stöd ska projektet också passa in i Leader Gutes strategi för programperioden 2023-2027.

Det betyder att projektet ska rymmas inom ett av de tre insatsområdena i strategin:

  • Hållbart företagande
  • Leva och bo på hela ön
  • Accelererande klimat- och energiomställning

Sökande av projektstöd ska kunna förklara hur deras projekt passar in i ett av strategins insatsområden. Det är alltså klokt att stämma av sin projektidé mot Leader Gutes strategi redan tidigt i processen.

Leader Gutes strategi finns att läsa i en förkortad summering och i sin helhet HÄR!

Behov, mål, aktiviteter och budget

När projektidén är förankrad i bygden enligt leadermetoden och passar in i något av Leader Gutes tre insatsområden, är bra att stämma av att de grundläggande bitarna är tydliga:

  • Lokalt behov med bred förankring – varför vill vi genomföra satsningen?
  • Tydliga mål – vad vill vi uppnå för att möta behovet?
  • Aktivitetsplan – hur ska vi uppnå målen och fylla behovet? Vilka konkreta aktiviteter krävs?
  • Budget – beräkna kostnaderna för projektet och dess aktiviteter.

Allt ska hänga ihop och utgå från behov och mål. Det går inte att ansöka om stöd till en aktivitet eller insats utan att tydligt beskriva hur den ska uppfylla lokalt förankrade behov och mål.

Huvudman och arbetsgrupp

Det är viktigt att det finns en huvudman med organisationsnummer för projekt som avser att söka Leader Gutes projektstöd. Det kan vara en förening, ett företag eller en organisation.

Erfarenheten visar att det behövs en arbetsgrupp med olika kompetenser – ett projekt av detta slag är inte ett enmansarbete.

Här behövs både de som kan sköta administration och ekonomi, och de som kan genomföra de planerade aktiviteterna i praktiken.

Allt för att på bästa sätt förverkliga ett projekt som har bred efterfrågan och nytta i din bygd!