Stöd till miniprojekt:

levande bygder – förstudier

Syftet med detta stöd är att ta fram förstudier i form av ”smarta landsbygdsstrategier” utifrån en mall framtagen av Leader Gute.

Målet är att ge bygder, samhällen och platser hjälp för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns.

Stödet riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande.

För att kunna ansöka om stödet måste projektägaren samverka med minst ytterligare en annan lokal aktör. En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd.

Detta stöd kan exempelvis gå till hyra av lokal för möte eller anlitande av processledare/föreläsare. Det kan också användas bl.a. till konsultinsatser för analyser/framtagande av underlag, eller till resekostnader för studieresor.

OBS! För att kunna ansöka om utbetalning när projektet är genomfört, ska metoden ”Levande bygder” ha använts som kärnan i projektet. Och svaren ni skrivit in i mallen ska bifogas slutrapport/ansökan om slutredovisning.

Mallen för metoden ”Levande bygder” kan laddas när här: som PPT och som PDF.

I PPT-dokumentet kan era svar fyllas i direkt i en dator. PDF-dokumentet får skrivas ut och svaren fyllas i för hand. Svaren kan förstås även skrivas in i ett eget separata svarsdokument, om ni föredrar det.

Vidare gäller följande för ansökan om stöd till ”Levande bygder – förstudier” :

  • Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektetBeloppet kan inte användas för delfinansiering av ett projekt.
  • Det går att söka 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt. 
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat, inklusive svaren från mallen ”Levande bygder”.
  • Stödet kan användas till max fem inköp.
  • Alla inköpen ska betalas mot tydligt specificerad faktura från företag eller registrerad organisation.
  • Betalning med kontanter eller Swish får bara göras upp till 1 000 kronor, men även då krävs fullständiga kvitton.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: