Leader Gute kallar till föreningsstämma 2023

Leader Gutes föreningsstämma 2023 äger rum kl 19.00 den 22 mars i Follingbo bygdegård.

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 22 mars. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: kl. 19.00 

Plats: Follingbo bygdegård 

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person(Leader Gutes stadga §12).

Fullmakt behöver ha inkommit till Leader Gutes kansli senast den 15 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till info@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum, Roma. 

Fullmaktsblanketten finns att ladda ner HÄR 

Under föreningsstämman presenteras Leader Gutes nya utvecklingsstrategi för programperioden 2023–2027. Allan Pettersson föreläser också om ”Från vippfyr till GPS”. Ny ordförande kommer även att väljas för föreningen. Leader Gute bjuder på smörgåstårta. 

Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga den 1 mars.  Se Förslag till föredragningslista nedan.

Välkomna! 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2023 

De punkter i listan som är kursiverade har handlingar som kommer att vara tillgängliga den 1 mars. De kursiverade punkterna är då klickbara och länkade till pdf-dokument.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 22 övriga frågor.
 7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 8. LAG:s verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret. a. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. b. Årsredovisning.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för LAG:s ledamöter.
 12. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 13. Beslut om medlemsavgifter.
 14. Beslut om arvode till LAG, revisorer och valberedningens ledamöter.
 15. Av LAG hänskjutna frågor.
 16. Behandling av motioner.
 17. Beslut om antal ledamöter.
 18. Val av ordförande och vice ordförande i LAG för ett år.
 19. Val av övriga ledamöter som står till förfogande.
 20. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 21. Val av ledamöter i valberedningen samt sammankallande.
 22. Övriga frågor.
 23. Föreläsning Leader Gutes nya strategi: Lokal utvecklingsstrategi för Gotland 2023–2027
 24. Föreläsning ”från Vippfyr till GPS” med Allan Petterson
 25. Mötets avslutande