Om leadermetoden

Funderar ni på att söka projektstöd från Leader Gute ska ni kunna visa att ert projekt följer leadermetoden. Den bygger på lokal förankring och samverkan som ger nytta får många i bygden.

 

 

 

Utveckla och driva projekt enligt leadermetoden

För att kunna ansöka om projektstöd ska projektet följa leadermetoden. Det innebär följande:

1.Lokalt förankrad behovsformulering

Börja med att fånga in och formulera ett behov som många i bygden upplever och varför det skulle vara viktigt att uppfylla. Förankringen av behovsformuleringen kan ske till exempel genom en enkel enkät eller lokala idémöten som är öppna för all de som bor och verkar i bygden.

2.Målformulering

Nästa steg är att i bred lokal samverkan sätta tydliga mål. Vad är det vi ska uppnå för att fylla behovet?

3.Aktivitetsplan och budget

Sedan gäller det att i fortsatt bred lokal samverkan skapa en konkret aktivitetsplan med tillhörande budget. Vad är det vi faktiskt ska göra för att uppnå målen och fylla behovet? Och vad kostar det?

4.Hållbarhet, jämställdhet och inkludering

Dessa tre principer är centrala i leadermetoden. Det är alltså viktigt att bli överens om och formulera hur ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet kan beaktas på bästa sätt genom hela projektet. Och hur genomförande och den nytta projektet leder till kan präglas av jämställdhet och inkludering.

5.Drift och förvaltning

Till sist är det angeläget att ha en plan för hur det man skapat ska drivas och förvaltas framåt i tiden. Vad krävs för att upprätthålla den breda lokala nytta som projektet syftar till? Vilka arbetsinsatser och kostnader är detta förenat med? Finns det en realism i att projektets nytta ska fortgå efter att det har genomförts?

Dokumentation

Det är viktigt att ni dokumenterar alla dessa steg – till exempel via möten med deltagarlistor och beslutsprotokoll eller enkätsvar. Detta för att visa att projektet har den breda lokala förankring som leadermetoden utgår ifrån. Denna dokumentation är viktig när ni sedan skriver ansökan.

Bakgrundsfakta om leadermetoden

 • Leadermetoden är en väl etablerad metod för lokal utveckling. Den introducerades redan 1991 av EU och används nu inom hela unionen.
 • Metoden grundar sig i tanken att lokal utveckling genomförs mest effektivt och hållbart av dem som bor och verkar på platsen. Det är du, din förening, lokala företag och andra organisationer som bäst vet vilka behov och utmaningar som är viktigast att ta tag i.
 • Metoden bygger på underifrånperspektiv, lokal förankring och samverkan som ger nytta för många i bygden. Hållbarhet, jämställdhet och inkludering är också centrala punkter i leadermetoden.
 • För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden.
 • För att bilda ett leaderområde krävs att lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor går samman och arbetar fram en utvecklingsstrategi. Denna ska vara baserad på behov och förutsättningar för det specifika området.
  Strategin beskriver exempelvis vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och för att området ska bli attraktivt och konkurrenskraftigt.
 • Den lokala utvecklingsstrategin ligger till grund för leaderområdets budget, en budget som beslutas av Jordbruksverket. Pengarna kommer från EU, staten och annan offentlig aktör (i Leadaer Gutes fall Region Gotland).
 • Från leaderområdet kan boende och verksamma inom området söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd drivas enligt leadermetoden och bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.
 • I Sverige finns det idag 40 leaderområden med var sin leaderförening. Inom hela EU är siffran över 3 500.
 • Leader är en förkortning av den franska meningen Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale. Det betyder Samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.