Vad är nytt hos oss?

Här presenterar vi löpande nyheter från Leader Gute! Bland annat om våra stöd och egna projekt. Och olika aktiviteter och möten vi genomför eller deltar i.

Fyra nya stöd till miniprojekt

De fyra nya stöden – som är sökbara från och med den 10 november 2023 – är ”Levande bygder – förstudier”, ”Stärk besöksnäringen i din bygd – föreningar”, ”Unga hållbara landsbygdsentreprenörer” samt ”Stärk besöksnäringen i din bygd – företag”.

Ny ansökningsomgång för projektstöd – och Öppet Hus-möte

Den 1 december öppnar nästa ansökningsomgång för projektstöd till större utvecklingsprojekt på öns landsbygder. Inför ansökningsomgången bjuder Leader Gute in till Öppet Hus den 16 november – med fokus på hur en ansökan skrivs.

Leader Gute upphandlar löpande ekonomihantering och löneadministration

Uppdraget omfattar administration av föreningens löpande bokföring av olika projekt, upprättande av bokslut och årsredovisning, upprättande av deklaration samt löneadministration.

Leader Gute söker driven junior projektmedarbetare

Nu söker Leader Gute driven junior projektmedarbetare för att stärka ungas entreprenörskap på landsbygden!

Kreativa förslag för hållbar besöksnäring i Bästeträsk

Framtidens sophantering, digitala vandringar, robotfilm och boende i träkojor eller flottar. Det är kreativa förslag för en hållbar besöksnäring i och runtomkring planerade nationalparken Bästeträsk från gymnasieelever och universitetsstudenter.

Estlandssvenska öden ger bild av mörk epok

Runtom på Gotland sprids nu informationsbroschyrer och skyltar från det Leader Gute-stödda projektet ”Från ai till åi”. Via QR-koder kan man ta del av berättelser om drygt 200 estlandssvenskar som begravdes på Gotland under 1900-talet. Berättelserna rymmer levnadsöden som ger en fördjupad och dramatisk bild av en smärtsamt mörk epok i Europas historia. Här finns bland annat historien om Signe som deporterades till Sibirien innan hon kom till Gotland. 

Sök våra nya stöd till miniprojekt!

Nu går det att söka stöd till miniprojekt inom två nya teman: ”Energibesparing för mötesplatser” och ”Miljömässigt hållbart företagande”.

Easy Arr erbjuder plattform och utbildning för fler evenemang på öns landsbygder

En lättanvänd digital plattform och kostnadsfri utbildning i arrangörskap. Det är Easy Arr:s lösning för ännu fler evenemang på öns landsbygder.

Ny ansökningsomgång och nya Öppet Hus-möten

Nu är nya ansökningsomgången gällande projektstöd från Leader Gute öppen! Detta stöd är till för större utvecklingsprojekt med bred förankring och nytta i en bygd. För att stötta er som vill söka projektstöden bjuder vi in till två Öppet Hus-möten i augusti och september.

Leader Gute satsar på att nå unga landsbygdsbor

Inom projektet Vi landsbyggare på Gotland har Leader Gute nu påbörjat en satsning för att bättre nå ut till unga på öns landsbygder. Som ett av de inledande stegen i detta arbeta deltog Leader Gute/Vi landsbyggare på Gotland i projektet Youth Up Norths avslutningskonferens den 19–20 april.

Svara på vår enkät om livet på öns landsbygder!

Leader Gute genomför nu inom projektet ”Vi landsbyggare på Gotland” en attitydundersökning bland öns landsbygdsbor.

Landsbygdsveckan – följ med på bussutflykter till innovativa entreprenörer!

Under Landsbygdsveckan anordnar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” två bussturer till innovativa entreprenörer på öns landsbygder. Den 4 maj till företag inom hantverk, hållbarhet och återbruk. Den 5 maj till företag inom innovativ och hållbar framtidsmat.

EU-dagen: Studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret

EU-dagen den 9 maj 2023 firar Leader Gute och vårt projekt ”Vi landsbyggare på Gotland” med studiebesök och miniseminarium på Ullkontoret i Endre!
Här vill vi i samverkan med andra konkret visa hur EU-stöd kan bidra till hållbar landsbygdsutveckling, socialt entreprenörskap och cirkulär ekonomi.

Öppet Hus: Så skriver du en ansökan om projektstöd

Den 15 mars kl. 16.00 till 18.00 arrangerar Leader Gute Öppet Hus om hur du skriver ansökan om projektstöd i Jordbruksverkets E-tjänst. Vi inleder med att gå igenom E-tjänsten översiktligt. Sedan läggs tonvikt på några särskilt viktiga punkter.

Startbesked från Jordbruksverket för Leader Gute

Leader Gute har nu fått startbesked från Jordbruksverket. Därmed är föreningens nya programperiod igång fullt ut.

Leader Gute upphandlar revisor

Leader Gute genomför direktupphandling i syfte att få in anbud på revision av föreningens förvaltning och räkenskaper för räkenskapsåret 1 januari 2023 till 31 december 2023.

Leader Gute kallar till föreningsstämma 2023

Leader Gutes föreningsstämma 2023 äger rum kl 19.00 den 22 mars i Follingbo bygdegård.