Beviljade projektstöd 2023–2027 med Leader gute som projektägare 

Här redovisas de projektstöd som sökts av Leader Gute och beviljats av Jordbruksverket för programperioden 2023–2027.

Stärk besöksnäringen i din bygd

Journalnummer 2023–1682

Syftet med projektet är att stärka besöksnäringen i bygden.

Målet med projektet är att genomföra minst 17 stycken delaktiviteter kopplade till besöksnäringen inom leaderområdet.

Projektet består i huvudsak om att fram en anvisning och ansökningsblankett där sökande anger syfte och mål samt utgifter. Ramen för projekten ska vara så tydliga och enkla som möjligt. En kommitté fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas stöd.

Energieffektivisera er mötesplats

Journalnummer 2023–1683

Syftet med projektet är att bevara mötesplatser och stärka ekologisk och ekonomisk hållbarhet genom att minska energianvändningen.

Målet med projektet är att genomföra minst 17 stycken delaktiviteter kopplade till samlingslokaler inom leaderområdet.

Projektet består i aktiviteterna att ta fram en anvisning och ansökningsblankett där sökande anger syfte och mål samt utgifter. Ramen för projekten ska vara så tydliga och enkla som möjligt. En kommitté fattar beslut om ansökningar som ska beviljas stöd.

Miljömässigt hållbart företagande

Journalnummer 2023–1705

Syftet med projektet är att stärka den ekologiska hållbarheten i företaget genom att utveckla nya eller anpassa gamla produkter och tjänster så att de är mer miljömässigt hållbara.

Målet med projektet är att minst 10 företag ska ha genomfört en delaktivitet på temat miljömässig hållbarhet.

Projektet består i att ta fram en avisning och ansökningsblankett där sökande kan ange syfte och mål samt utgifter. Ramen för projekten ska vara så tydliga och enkla som möjligt. En kommitté som fattar beslut om ansökningar.

Unga hållbara landsbygdsentreprenörer

Journalnummer 2023–1706

Syftet med projektet är att stärka ungas hållbara företagsamhet genom att särskilt stödja dem i att utveckla nya eller anpassa gamla produkter och tjänster på ett sätt som bidrar till miljömässig eller social hållbarhet.

Målet med projektet är att 10-20 unga entreprenörer ska ha genomfört en delaktivitet på temat miljömässig eller social hållbarhet inom paraplyprojektet.

Projektet består i att ta fram en anvisning och ansökningsblankett där sökande anger syfte och mål samt utgifter. Ramen för projekten ska vara så tydliga och enkla som möjligt. En kommitté fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas stöd.

Levande bygder – förstudier

Journalnummer 2023–1708

Syftet med projektet är att genom förstudier i form av smarta landsbygdsstrategier ta fram ett underlag för att ge bygder, samhällen och platser hjälp att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar och möjligheter som finns i bygden.

Målet med projektet är att genomföra en variation av miniprojekt, genom cirka 10-20 delaktiviteter i form av smarta landsbygdsstrategier.

Projektet består i att ta fram en anvisning och ansökningsblankett där sökande anger syfte och mål samt utgifter. Ramen för projekten ska vara så tydliga och enkla som möjligt. En kommitté fattar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas stöd.

.

Stöttande insatser paraplyprojekt

Journalnummer 2023–1718

Syftet med projektet är att stötta paraplyprojekt genom marknadsföring av innehållet och möjligheterna i paraplyerna samt stöd till grupperingar som vill söka delprojekt.

Målet med projektet är att genom stöttning ge förutsättningar för att delprojekten ska genomföras enligt vad som beskrivs inom respektive paraplyprojekt (jnr 2023-1682, 2023- 1683, 2023-1705, 2023-1706 samt 2023-1708).

Projektet består i huvudsak om att marknadsföra, serva och stötta grupper som är aktuella för att söka stöd i något av de fem paraplyprojekten.