Strategi 2023-2027

För programperioden 2023–2027 har Leader Gute tagit fram en lokal utvecklingsstrategi för Gotland. Den är grunden för vår verksamheten och de stöd vi erbjuder. Ansöker ni om projektstöd måste ni kunna visa hur ert projekt passar in i strategin.

Grunden för vår verksamhet och våra stöd

Strategin har arbetats fram tillsammans med många engagerade från ideell, privat och offentlig sektor. Den är också samordnad med Region Gotlands nya Regionala Utvecklingsstrategi, ”Vårt Gotland 2040”.

Leader Gutes strategi beskriver vad som behöver göras för att stärka utvecklingen på öns landsbygder. Strategin anger inriktningen för de stöd som kan sökas och Leader Gutes övriga verksamhet. Här framgår också att det är särskilt angeläget att nå ut med information om våra stöd och vår verksamhet till unga, hållbara och innovativa företag samt kulturella och kreativa näringar.

Strategins vision och mål

Strategins vision är:
”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet!”
Målen som har identifierats i strategin är:

  • Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft
  • Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskraft för alla
  • Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen

Tre insatsområden

För att styra stöd och verksamhet mot vision och mål finns det i strategin tre så kallade insatsområden:

  • Hållbart företagande
  • Leva och bo på hela ön
  • Accelererande klimat- och energiomställning

Om ni söker våra projektstöd för större utvecklingsinsatser måste ni i ansökan förklara hur ert projekt passar in i vår strategi och minst ett insatsområde.
Om ni söker stöd till miniprojekt behöver ni inte göra det – dessa mindre stöd har redan från början delats in i teman som överensstämmer med strategi och insatsområden.

Läs en summering av strategin

Läs hela strategin och bilagorna