Leader Gute kallar till föreningsstämma 2024

Leader Gutes föreningsstämma 2024 äger rum den 21 mars kl. 18.00–20.30 på Gotland Grönt Centrum, Roma, i stora konferenslokalen ovanpå restaurangen.

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 21 mars. Stämman genomförs fysiskt.

Tid: Kl. 18.00 – 20.30.

Plats: Gotland Grönt Centrum, Roma, i stora konferenslokalen ovanpå restaurangen.

 

Observera att medlemmar som är juridisk person behöver utse ett ombud med skriftlig dagantecknad fullmakt som gäller för den på fullmakten angivna föreningsstämman. Medlem som är fysisk person får ej rösta genom ombud. Ledamot i styrelsen (tillika LAG) får ej delta i omröstning, vare sig som ombud för juridisk person eller som fysisk person. (Leader Gutes stadga §12)

Fullmakt behöver ha inkommit till Leader Gutes kansli senast den 14 mars. Det går bra att maila en skannad fullmakt till info@leadergute.se under förutsättning att den är signerad av behörig firmatecknare. Det går också bra att lämna signerat original i föreningens brevlåda på Gotland Grönt Centrum, Roma.

Fullmaktsblanketten finnas att ladda ner HÄR

Under föreningsstämman presenteras Leader Gutes satsning för att nå och engagera unga av projektmedarbetaren Ottilia Söderström. Satsningen görs inom ramen för Leader Gutes projekt ”Vi Landsbyggare på Gotland”.

Leader Gute bjuder på smörgåstårta, chips, godis och kaffe.

Alla möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga den 29 februari. Se Förslag till föredragningslista nedan.

Välkomna!

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA PÅ ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2024

De punkter i listan som är kursiverade har handlingar som finns tillgängliga från den 29 februari. De kursiverade punkterna är då klickbara och länkade till pdf-dokument.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare att jämte ordförande justera stämmans protokoll.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Anmälan av ärenden att behandla under punkten 22 övriga frågor.
 7. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
 8. LAG-styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det gångna verksamhetsåret. A.Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.   B. Årsredovisning.
 9. A. Revisorernas berättelse. B. Styrelsens uttalande.
 10. Fastställande av resultat och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för LAG-styrelsens ledamöter för det gångna räkenskapsåret.
 12. Beslut med anledning av föreningens resultat.
 13. Beslut om medlemsavgifter.
 14. Beslut om arvode och ersättningar.
 15. Av LAG-styrelsen hänskjutna frågor.
 16. Behandling av inkomna motioner.
 17. Beslut om antal ledamöter.
 18. Val av ledamöter i LAG-styrelse
 19. Val av ordförande och vice ordförande i LAG-styrelsen.
 20. Val av revisorer och ersättare för dessa.
 21. Val av valberedning samt sammankallande.
 22. Övriga frågor.
 23. Föreläsning om Leader Gutes nya satsning på att nå och engagera unga.
 24. Mötets avslutande