Stöd till miniprojekt:

förstudier i samverkan – utveckla er lokala livskraft!

Hur kan er bygd ta vara på resurser, idéer och möjligheter för att ta positiva steg framåt? En bra start är att i lokal samverkan göra en förstudie och forma en smart landsbygdsstrategi med tydliga mål. Förstudien kan vara ett förberedande arbete utifrån en ny projektidé, eller en fortsättning på ett tidigare utvecklingsarbete.

För att ge stöd till detta erbjuder Leader Gute ett nytt stöd till miniprojekt. Det heter ”Förstudier i samverkan – utveckla er lokala livskraft!”.

För att underlätta ert lokala arbete med denna typ av förstudie har vi tagit fram en enkel och effektiv mall med frågor att disktuera och jobba efter.

Stödet riktar sig till föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande. För att kunna ansöka om stödet måste projektägaren samverka med minst ytterligare en annan lokal aktör. En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd.

Syftet med detta stöd är att ta fram förstudier i form av ”smarta landsbygdsstrategier” med stöd av den mall som tagits fram av Leader Gute. Ni besvarar mallens fyra frågor (Var är vi? Vad vill vi? Vad har vi? Vad ska vi göra?) som leder er i arbetet.

Målet är att ge bygder, samhällen och platser hjälp för att tillsammans möta de sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar som finns.

Arbetet med förstudien får pågå under en längre period – hela arbetet behöver inte ske vid ett och samma tillfälle.

Projektägaren måste samverka med minst ytterligare en annan lokal aktör. Och en projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt.

Inom ramen för detta stöd kan föreningar, utvecklingsbolag eller motsvarande söka 15 000 – 40 000 kronor inklusive moms för att t.ex. :

  • Hyra lokal för möte
  • Anlita processledare eller föreläsare 
  • Bekosta resor från transportföretag för studieresor
  • Köpa konsultinsatser för analys/underlag OBS! Stödet kan inte ges för hjälp med att skriva fram ansökningar om andra stöd, eller ta fram underlag för specifika tillstånd och godkännanden (t.ex. bygglovsritningar).

OBS! För att kunna ansöka om utbetalning när projektet är genomfört, ska mallen för ”Levande bygder” ha använts i projektet. Och svaren ni skrivit in i mallen ska bifogas slutrapport/ansökan om utbetalning.

Mallen för metoden ”Levande bygder” kan laddas när här: som PPT och som PDF.

I PPT-dokumentet kan era svar fyllas i direkt i en dator. PDF-dokumentet får skrivas ut och svaren fyllas i för hand. Svaren kan förstås även skrivas in i ett eget separata svarsdokument, om ni föredrar det – och kompletteras med ytterligare dokument/text.

Vidare gäller följande för ansökan om stöd till ”Förstudier i samverkan – utveckla er lokala livskraft! :

  • Det sökta beloppet ska finansiera 100% av projektetBeloppet kan inte användas för delfinansiering av ett projekt.
  • Det går att söka 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt. 
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat, inklusive svaren från mallen ”Levande bygder”.
  • Stödet kan användas till max fem inköp.
  • Alla inköpen ska betalas mot tydligt specificerad faktura från företag eller registrerad organisation.
  • Betalning med kontanter eller Swish får bara göras upp till 1 000 kronor, men även då krävs fullständiga kvitton.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: