Stöd till miniprojekt:

miljömässigt hållbart företagande

Detta stöd till miniprojekt har två huvudsyften:

  • Utveckla nya miljömässigt hållbara produkter/tjänster
  • Anpassa gamla produkter/tjänster så att de blir mer miljömässigt hållbara.

Stödet riktar sig till företag på Gotlands landsbygder – men omfattar inte primärproduktion. Stödet kan heller inte bekosta löner eller löpande verksamhet.

En projektägare får söka detta stöd till endast ett projekt. Redan påbörjade projekt kan inte ansöka om stöd.

Detta stöd kan exempelvis gå till utbildning och kompetensutveckling i miljömässig hållbarhet. Det kan också gälla t.ex. möteskostnader för att utveckla bl.a. företagsnätverk eller samarbeten inom en näring för att stärka miljömässig hållbarhet. Andra aktiviteter som kan omfattas av stödet är analyser, konsultinsatser, studiebesök eller test av produkt/maskin, kopplade till produktutveckling för miljömässig hållbarhet.

  • Det sökta beloppet ska finansiera 70% av projektet (resten egen finansiering).
  • Stödbeloppet får vara mellan 15 000 – 40 000 kronor inklusive eventuell moms per projekt.
  • Annan extern medfinansiering får inte förekomma.
  • Stödet kan användas till max fem inköp gällande tjänster och resor.
  • Endast fakturor på köpta tjänster och resor godkänns.
  • Hela summan betalas ut efter att projektet är genomfört och slutredovisat.

Läs mer om vad som gäller för detta stöd i informationsbladet – via länken nedan:

Ladda ner ansökningsblanketten via länken nedan:

Ladda ner logotyper som måste användas i information från beviljade projekt – via länken nedan: 

Ladda ner blankett för slutredovisning och ansökan om utbetalning för beviljade och genomförda projektet – via länken nedan: