3. Beslutsprocessen

När er ansökan är inskickad via Jordbruksverkets E-tjänst tar beslutsprocessen vid. Den sker i två steg – först görs en prioritering av Leader Gutes LAG (styrelse) och sedan fattar Jordbruksverket beslut.

LAG prioriterar – Jordbruksverket beslutar

När ansökan är inskickad i Jordbruksverkets E-tjänst hanteras den av Leader Gutes kansli. Ansökan behöver i regel kompletteras innan den kan skickas vidare till Leader Gutes LAG (styrelse) för prioritering.
LAG bedömer först om ansökan uppfyller grundvillkoren.
Sedan kontrolleras att den stämmer överens med Leader Gutes strategi och insatsområden. Detta görs med hjälp av så kallade indikatorer.

Till sist görs en poängsättning utifrån urvalskriterier i Leader Gutes strategi.
Om ansökan bedöms uppfylla grundvillkoren, stämmer överens med Leader Gutes strategi och får tillräckligt med poäng, så prioriterar LAG den för beslut.
Efter ytterligare handläggning fastställer Jordbruksverket sedan beslut om stöd.

Här nedan förklarar vi mer om hur LAG gör sin prioritering med grundvillkor, indikatorer och urvalskriterier.

Grundvillkor

Först och främst måste en ansökan klara de så kallade grundvillkoren. Det är sex ja/nej frågor. Samtliga måste kunna besvara ”ja” för att ansökan ska vara aktuell för stöd.

Grundvillkoren – som ingår i checklistan under steg 2 Förbered och skriv din ansökan – är följande:

1. Projektet bidrar med nytta inom leaderområdet.
2. Projektet har genomförandekapacitet.
3. Det finns en lokal förankring av behovet och projektet stämmer överens med den lokala utvecklingsstrategin.
4. Projektet genomförs på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljö och/eller klimatet.
5. Projektet beaktar de tre dimensionerna av hållbarhet under projektet.
6. De övergripande principerna likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet är beaktande i projektet.

Läs mer om grundvillkoren

Indikatorer kopplade till insatsområdena

För att en ansökan ska kunna beviljas måste den passa in i något av de tre insatsområden som finns i Leader Gutes strategi:

  • Hållbart företagande
  • Leva och bo på hela ön
  • Accelererande klimat- och energiomställning

För att säkerställa att en ansökan passar in i minst ett insatsområde använder LAG 14 så kallade indikatorer. Det krävs att några indikatorer infrias.

Detta är de 14 indikatorerna:

1. Miljö- och klimatprojekt
2. Landsbygdsföretag som får stöd
3. Smarta landsbygdsstrategier
4. Invånare med förbättrad service
5. Bevarad sysselsättning
6. Nya produkter
7. Nya tjänster
8. Nya mötesplatser
9. Nya fritids- och kulturverksamheter
10. Nya nätverk och samarbeten
11. Projekt som drivs av unga
12. Bevarade fritids- och kulturverksamheter
13. Bevarade mötesplatser
14. Diversifierade företag

Läs mer om indikatorerna

Urvalskriterier för poängbedömning

Projektet som ansöker om stöd bedöms till sist utifrån sju urvalskriterier kopplade till Leader Gutes strategi.
Lag poängsätter projektet för varje urvalskriterium.
För att kunna bli beviljat måste projektet uppnå en viss poängsumma.

Urvalskriterierna är följande:

1. Projektet bidrar till likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet
2. Projektet bidrar till hållbar utveckling
3. Projektet är nytänkande
4. Projektet bidrar till minskad miljö- och klimatpåverkan
5. Projektet bidrar till bestående resultat och långsiktiga effekter
6. Projektet genomförs i samarbete
7. Projektet är lokalt förankrat och har ett underifrånperspektiv

Läs mer om urvalskriterier och poängsättning