projektstöd Klimat- ocH Energiomställning

 

Detta projektstöd ska bidra till minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energi- snålt och nyttjar naturresurserna på ett hållbart sätt. Projekten som får detta stöd ska även visa på potentialen i att gå före i klimat- och energiomställning.

Ansökande/projektägare ska vara en organisation/förening med allmännyttig verksamhet på landsbygden, och ha god administrativ förmåga samt likviditet som täcker 45% av projektets kostnader. 

Projektet måste också ha en bred lokal förankring i ett eller flera landsbygdsområden och genomföras i lokal samverkan.

Här beskrivs Projektstöd Klimat- och energiomställning mer ingående. Längre ner på sidan finns anvisningar om hur en ansökan görs.

Projektets inriktning:

För en accelererande klimat- och energiomställning. Projekt inom detta insatsområde ska bidra till den gotländska klimat- och energiomställningen och den förebild som Gotland strävar mot att vara. Projekten kan exempelvis handla om att utveckla nya lösningar för hållbar produktion och användning av energi. Det kan också t.ex. gälla anpassningar och effektiviseringar som spar på naturresurser och gör samhället bättre rustat för olika typer av klimatändringar.

Hållbarhet ska beaktas i såväl ekologisk och ekonomisk som social mening. Projektet ska också verka för inkludering, jämställdhet och likabehaning.

Förankring och samverkan. Projektet ska bygga på underifrånperspektiv, och bygga på tydlig lokal förankring och samverkan. Det betyder att det ska finnas ett dokumenterat brett behov eller önskemål gällande projektet och dess mål blad dem som bor och verkar området eller områdena. Detta kan göras t.ex. genom möten eller lokala enkätundersökningar. 

Det behöver också finnas en dokumenterad samverkansplan för genomförandet av projektet. Exempelvis genom avtal eller protokoll som visar att samverkan verkligen kommer att ske.

Inte ordinarie verksamhet. Stödet får inte gälla en förenings/organisations ordinarie eller löpande verksamhet – projektet ska innebära någon form av nysatsning.

Genomförandekapcitet. För att kunna göra en korrekt ansökan och redovisa/rapportera under projektets genomförande och avslut, krävs att projektägaren har en mycket god administrativ förmåga. Det behövs kompetenta resurser inom främst projektledning och ekonomi. Dessa resurser kan finnas inom organisationen eller anlitas på konsultbasis. Det behöver finnas avsatta medel för dessa personella resurser i projektets budget.

 

Exempel på vad ni kan göra inom projektet:

Här är några exempel på vad ni kan göra inom ett projekt som kan få detta stöd:

  • Bevara eller återskapa naturområden genom analys och utvecklingsarbete för ett områdes naturliga biologi/geologi.
  • Klimatanpassa ett område med hjälp av studiebesök/komptensinhämtning och utformning av åtgärder som gör ett område mer resistent mot negativa klimateffekter.
  • Resurseffektivisering via analys/strategi och konkreta insatser för att skapa effektivare utnyttjande av energi- och naturresurser i området.
  • Utveckla nya lokala lösningar för energiomställning och ny klimatanpassad teknik. Grunden kan läggas med studieresor, nätverksmöten och utbyte med andra aktörer/områden regionalt, nationellt eller internationellt, nätverksmöten. Ett steg vidare kan tas genom att ta fram prototyper/göra tester.

Projektstödets storlek:

Projektstöd Energi- och klimatomställning söks utifrån projektets behov. Stödsumman kan variera upp till max cirka en miljon kronor. Leader Gutes styrelse tar ställning till sökt belopp i varje enskild ansökan. Projektstödet kan finansiera 40 – 100% av projektets budget. 

Under vissa förhållanden kan även företag söka Projektstöd Energi- och klimatomställning. Då måste projektet ha en tydligt bred nytta för det lokala området och involvera flera andra lokala aktörer. I dessa fall kan stödet sättas till max 90% av projektets budgeterade kostnader – om det antas att projektet kan bidra till framtida vinstmöjligheter för det sökande företaget.

OBS! Projektstöd från Leader Gute kan inte kombineras med andra EU-medel.

Krav på likviditet och regler för utbetalning:

Projektägaren måste ha en likviditet som täcker 45% av kostnaderna i det sökta projektet. 

Stöd betalas ut i efterhand efter godkända del- och slutredovisningar.

Det är möjligt att ansöka om utbetalning av förskott när ett stöd är beviljat av Jordbruksverket. Förskottet uppgår normalt sett till 17% av det beviljade stödet. Det exakta beloppet framgår av beslut om stöd.

Så förbereder ni en ansökan

om Projektstöd Klimat-

och energiomställning

Projektstöd Klimat- och energiomställning ställer höga krav på ansökan och redovisning. 

Det gäller först och främst att forma ett projekt som passar leadermetoden och Leader Gutes strategi.

Själva ansökan görs sedan i Jordbruksverkets E-tjänst.

Därefter bedömer Leader Gutes styrelse ansökan och till sist fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Under genomförande och avslutning av projektet ska redovisningar och ansökningar om utbetalningar göras till Jordbruksverket.

För att få förståelse för hela denna process – läs ”Fyra steg för ansökan och genomförande” via länken nedan:

Fyll i och skicka in vår checklista innan ansökan görs!

När ni läst ”Fyra steg för ansökan och genomförande” – fyll i och skicka in checklistan som laddas ner via länken nedan.

När vi läst den ifyllda checklista får ni feedback på er projektidé. Ni får råd om något behöver förtydligas eller kompletteras. Plus anvisningar om hur ni går vidare och gör en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst 

Har du frågor om projektstöd?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

( * = obligatoriskt att fylla i svar/meddelande)

*” anger obligatoriska fält

Vad gäller din fråga/ditt meddelande?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.