Projektstöd

Hållbart företagande

Detta projektstöd ska bidra till hållbar utveckling i företag med verksamhet på på öns landsbygder.

Ansökande/projektägare ska vara ett företag eller en ekonomiska förening med god administrativ förmåga och likviditet som täcker cirka 45 % av projektets kostnader. Projekten ska genomföras i samverkan mellan minst tre aktörer och gynna ett eller flera områden på landsbygden.

Här beskrivs Projektstöd Hållbart företagande mer ingående. Längre ner på sidan finns anvisningar om hur en ansökan görs.

Projektets inriktning:

Hållbar lokal företagsutveckling. Det kan gälla utveckling inom social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet.

Samverkan. Ansökande/projektägaren ska vara ett företag/en ekonomisk förening med lokal verksamhet på Gotlands landsbygd. Men projektet måste genomföras i samverkan mellan minst tre aktörer. Projektägande företag/ekonomisk förening kan samverka med andra aktörer, t.ex. lokala företag och/eller lokala föreningar.

I linje med lokala behov och intressen. Nyttan projektet ger tillfaller i första hand det projektägande företaget/den ekonomiska föreningen och dess samverkanspartners. Men projektet ska också ha en någon form av positiv effekt för ett eller flera lokala landsbygdområden i bredare mening. Exempelvis genom att området/områdena blir mer attraktiva att besöka, får utvecklad service, får en förstärkt företagsbransch eller möjlighet till bevarade eller nya arbetstillfällen. Den positiva effekten för området/områdena bör vara förankrad och dokumenterad t.ex. i form av möten eller en lokal enkät.

Inte ordinarie verksamhet. Stödet får inte gälla ett företags/den ekonomiska förenings ordinarie verksamhet – projektet ska innebära någon form av nysatsning.

Genomförandekapcitet. För att kunna göra en korrekt ansökan och redovisa/rapportera under projektets genomförande och avslut, krävs att projektägaren har en mycket god administrativ förmåga. Det behövs kompetenta resurser inom främst projektledning och ekonomi. Dessa resurser kan finnas inom organisationen eller anlitas på konsultbasis. Det behöver finnas avsatta medel för dessa personella resurser i projektets budget.

 

Exempel på vad ni kan göra inom projektet:

Här är några exempel på vad ni kan göra inom ett projekt som kan få detta stöd:

  • Öka kompetens i lokala företag genom att delta i kurser/utbildngar.
  • Utveckla nya eller befintliga produkter/tjänster genom att göra studiebesök, ta fram prototyper eller genomföra tester.
  • Diversifiera företag med hjälp av undersökningar, analyser eller strategiarbeten.
  • Skapa nya eller utveckla befintliga samarbeten/företagsnätverk via möten eller workshops.
  • Öka servicen i ett område på landsbygden med förnyat utbud av produkter/tjänster.

Projektstödets storlek:

Projektstöd till företag kan vara mellan 40 – 70% av budgeterade kostnader i ett projekt – upp till ett stödbelopp på som mest 200 000 kronor

Exempel:

  • Om projektets totala budgeterade kostnader är 500 000 kronor ni ansöka om 40% = 200 000 kronor.
  • Om projektets totala budgeterade kostnader är 285 714 kronor kan ni ansöka om max 70% = 200 000 kronor

OBS! Projektstöd från Leader Gute kan inte kombineras med andra EU-medel.

Krav på likviditet och regler för utbetalning:

Projektägaren måste ha en likviditet som täcker cirka 45% av kostnaderna i det sökta projektet.

Stöd betalas ut i efterhand efter godkända del- och slutredovisningar.

Det är möjligt att ansöka om utbetalning av förskott när ett stöd är beviljat av Jordbruksverket. Förskottet uppgår normalt sett till cirka 17% av det beviljade stödet. Det exakta beloppet framgår av beslut om stöd.

Så förbereder ni en ansökan om Projektstöd Hållbart företagande

Projektstöd Hållbart Företagande ställer höga krav på ansökan och redovisning. 

Det gäller först och främst att forma ett projekt som passar leadermetoden och Leader Gutes strategi.

Själva ansökan görs sedan i Jordbruksverkets E-tjänst.

Därefter bedömer Leader Gutes styrelse ansökan och till sist fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Under genomförande och avslutning av projektet ska redovisningar och ansökningar om utbetalningar göras till Jordbruksverket.

För att få förståelse för hela denna process – läs ”Fyra steg för ansökan och genomförande” via länken nedan:

Fyll i och skicka in vår checklista innan ansökan görs!

När ni läst ”Fyra steg för ansökan och genomförande” – fyll i och skicka in checklistan som laddas ner via länken nedan.

När vi läst den ifyllda checklista får ni feedback på er projektidé. Ni får råd om något behöver förtydligas eller kompletteras. Plus anvisningar om hur ni går vidare och gör en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst 

Har du frågor om projektstöd?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

( * = obligatoriskt att fylla i svar/meddelande)

*” anger obligatoriska fält

Vad gäller din fråga/ditt meddelande?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.