projektstöD Leva & Bo på Hela ön

 

Detta projektstöd ska bidra till bygga ett tryggt, öppet och aktivt samhälle för invånare och besökare på Gotlands landsbygder.

Ansökande/projektägare ska vara en organisation/förening med allmännyttig verksamhet på landsbygden, och ha god administrativ förmåga samt likviditet som täcker cirka 45 % av projektets kostnader. 

Projektet måste också ha en bred lokal förankring i ett eller flera landsbygdsområden och genomföras i lokal samverkan.

Här beskrivs Projektstöd Leva och bo på hela ön mer ingående. Längre ner på sidan finns anvisningar om hur en ansökan görs.

Projektets inriktning:

Ett gott och inkluderande lokalsamhälle. Projekt inom detta insatsområde ska bidra till exempelvis bättre arbetsvillkor, ökad livskvalitet och stärkt platsutveckling. Projektet ska också verka för inkludering, jämställdhet och likabehandling. Hållbarhet i social, ekonomisk och ekologisk mening ska beaktas.

Förankring och samverkan. Projektet ska bygga på underifrånperspektiv, och bygga på tydlig lokal förankring och samverkan. Det betyder att det ska finnas ett dokumenterat brett behov eller önskemål gällande projektet och dess mål blad dem som bor och verkar området eller områdena. Detta kan göras t.ex. genom möten eller lokal enkäter. 

Det behöver också finnas en dokumenterad samverkansplan för genomförandet av projektet. Exempelvis genom avtal eller protokoll som visar att samverkan verkligen kommer att ske.

Inte ordinarie verksamhet. Stödet får inte gälla en förenings/organisations ordinarie eller löpande verksamhet – projektet ska innebära någon form av nysatsning.

Genomförandekapcitet. För att kunna göra en korrekt ansökan och redovisa/rapportera under projektets genomförande och avslut, krävs att projektägaren har en mycket god administrativ förmåga. Det behövs kompetenta resurser inom främst projektledning och ekonomi. Dessa resurser kan finnas inom organisationen eller anlitas på konsultbasis. Det behöver finnas avsatta medel för dessa personella resurser i projektets budget.

 

Exempel på vad ni göra  inom projektet:

Här är några exempel på vad ni kan göra inom ett projekt som kan få detta stöd:

  • Skapa bättre arbetsvillkor för dem som bor och verkar i ett  eller flera landsbygdsområden, genom analys och utvecklingsarbete för lokal gemensam arbetsplats och nya lösningar för hållbar samtransport till/från arbete.
  • Verka för ökad livskvalitet med hjälp av studiebesök/inspirationsinhämtning och utformning av inkluderande lokala kultur- och fritidsaktiviteter.
  • Stärkt lokal platsutveckling genom analys/strategiarbete och förbättringsåtgärder för göra platsen mer attraktiv för besökare och boende.
  • Skapa och utveckla mötesplatser via inventering/utvärdering av befintliga mötesplatser/behov av nya – och forma en plan för framtida mötesplatser.
  • Stärka lokalt demokratiskt samtal genom att skapa platser och evenemang där lokalt boende träffas över olika typer av gränser och diskuterar områdets framtid och utveckling.

Projektstödets storlek:

Projektstöd Leva och bo på hela ön söks utifrån projektets behov. Stödsumman kan variera upp till max cirka en miljon kronor. Leader Gutes styrelse tar ställning till sökt belopp i varje enskild ansökan. Projektstödet kan finansiera 40 – 100% av projektets budget. 

Under vissa förhållanden kan även företag söka Projektstöd Leva och bo på hela ön. Då måste projektet ha en tydligt bred nytta för det lokala området och involvera flera andra lokala aktörer. I dessa fall kan stödet sättas till max 90% av projektets budgeterade kostnader – om det antas att projektet kan bidra till framtida vinstmöjligheter för det sökande företaget.

OBS! Projektstöd från Leader Gute kan inte kombineras med andra EU-medel.

Krav på likviditet och regler för utbetalning:

Projektägaren måste ha en likviditet som täcker cirka 45% av kostnaderna i det sökta projektet. 

Stöd betalas ut i efterhand efter godkända del- och slutredovisningar.

Det är möjligt att ansöka om utbetalning av förskott när ett stöd är beviljat av Jordbruksverket. Förskottet uppgår normalt sett till 17% av det beviljade stödet. Det exakta beloppet framgår av beslut om stöd.

Så förbereder ni en ansökan om Projektstöd Leva & bo på hela ön

Projektstöd Leva och bo på hela ön ställer höga krav på ansökan och redovisning. 

Det gäller först och främst att forma ett projekt som passar leadermetoden och Leader Gutes strategi.

Själva ansökan görs sedan i Jordbruksverkets E-tjänst.

Därefter bedömer Leader Gutes styrelse ansökan och till sist fattar Jordbruksverket beslut om stöd.

Under genomförande och avslutning av projektet ska redovisningar och ansökningar om utbetalningar göras till Jordbruksverket.

För att få förståelse för hela denna process – läs ”Fyra steg för ansökan och genomförande” via länken nedan:

Fyll i och skicka in vår checklista innan ansökan görs!

När ni läst ”Fyra steg för ansökan och genomförande” – fyll i och skicka in checklistan som laddas ner via länken nedan.

När vi läst den ifyllda checklista får ni feedback på er projektidé. Ni får råd om något behöver förtydligas eller kompletteras. Plus anvisningar om hur ni går vidare och gör en formell ansökan i Jordbruksverkets E-tjänst 

Har du frågor om projektstöd?
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan

( * = obligatoriskt att fylla i svar/meddelande)

*” anger obligatoriska fält

Vad gäller din fråga/ditt meddelande?*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.